Status: Completed INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:26

Tender card #ÚTVO 34333/2017/Bšá
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia

Information

ID of tender
183
Name of content of tender
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia
Tender ref. no.
ÚTVO 34333/2017/Bšá
Public tender journal ref. no.
10904/2017
EU journal ref. no.
2017/S 188-385329
Type of tender
Nadlimitné zákazky
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
676 448.00 EUR
Main CPV
75112100-5 - Administrative development project services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Plán udržateľnej mobility spracovaný na základe Metodických pokynov k tvorbe plánov udržateľnej mobility nepredstavuje a ani nenahrádza plán dopravnej obsluhy (PDO) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov. PDO však musí zohľadňovať PUM. V prípade potreby môže byť PDO spracovaný súčasne s PUM ako samostatný dokument alebo príloha PUM. Tieto časti na seba nadväzujú svojimi postupmi aj výstupmi. Vzhľadom na zabezpečenie synergického efektu a spracovania konzistentného materiálu sa odporúča, aby mal každý vyšší územný celok spracovaný jediný PUM zahŕňajúci územie krajského mesta s použitím jednotnej metodiky. V prípade spracovania viacerých PUM je nevyhnutné, aby boli jednotlivé dokumenty navzájom kompatibilné a aby na ich príprave jednotlivé samosprávy spolupracovali. Ak samospráva nemá vypracovaný aktuálny územný generel dopravy, odporúča sa jeho spracovanie spojiť so spracovaním PUM. Na tento účel obsahuje metodika aj všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov na spracovanie územného generelu dopravy
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmet zákazky pozostáva z funkčných celkov:
- Plán udržateľnej mobility (PUM)
- Plánu dopravnej obslužnosti (ďalej len „PDO“)
- Strategické environmentálne hodnotenie (ďalej len „SEA“
- Plán implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Predkladanie ponúk (Bid)
14.11.2017 10:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143

Documents