Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:19

Tender card #DPMK-2017-NZ-VS-odbavovaci_system
Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD v DPMK, a.s.

Information

ID of tender
257
Name of content of tender
Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD v DPMK, a.s.
Tender ref. no.
DPMK-2017-NZ-VS-odbavovaci_system
Public tender journal ref. no.
VVO: 238/2017, 16766-MST, 04.12.2017
EU journal ref. no.
2017/S 231-481093
Type of tender
Nadlimitné zákazky
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
2 182 646.67 EUR
Main CPV
30144400-4 - Automatic fare collection
CPVs
30144200-2 - Ticket-issuing machines
30233300-4 - Smart card readers
30216200-8 - Magnetic card readers
30234000-8 - Storage media
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ zohľadnil všetky širšie vecné, technické, technologické, časové, zodpovednostné administratívne a ekonomické a hospodárske faktory a skutočnosti, ktoré by ovplyvnili cieľ, ktorý sa mal naplniť zabezpečením a plnením predmetu zákazky. Na základe uvedeného, verejný obstarávateľ zvolil postup zadávania zákazky s plnením predmetu ako celku, nakoľko ide o funkčne závislé celky, ktoré sú vzájomne prepojené a kompatibilné, s následným výberom generálneho dodávateľa, pričom uplatnil v rámci zvoleného postupu zadávania zákazky princíp hospodárnosti a efektívnosti a rovnako uplatnil aj princíp nediskriminácie.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov v autobusoch MHD, zvyčajne označované ako čítačky cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť na označenie skôr zakúpených papierových lístkov, zakupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK a pre overenie platnosti skôr zakúpených elektronických lístkov (napr. pri prestupe).
Dodané zariadenia musia byť plne kompatibilné s existujúcim vybavovacím systémom verejného obstarávateľa (nejde o
úplnú obmenu odbavovacích systémov, ale o čiastočnú), viď príloha č. 3 súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Predkladanie ponúk (Bid)
15.02.2018 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Address
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Matúš Džuppa
dzuppa@ekoauris.sk
+421 904281818

Documents