Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:30

Tender card #DPMK-2017-NZ-VS-autobusy
Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s.

Information

ID of tender
258
Name of content of tender
Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s.
Tender ref. no.
DPMK-2017-NZ-VS-autobusy
Public tender journal ref. no.
VVO: 238/2017, 16765-MST, 04.12.2017
EU journal ref. no.
2017/S 231-481095
Type of tender
Nadlimitné zákazky
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
13 760 500.00 EUR
Main CPV
34121100-2 - Public-service buses
CPVs
34121400-5 - Low-floor buses
34121200-3 - Articulated buses
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka mestských celonízkopodlažných autobusov. Predmet zákazky je rozdelený na dve
samostatné časti.
V oboch častiach predmetu zákazky musí autobus spĺňať k momentu odovzdania/prevzatia obstarávaného tovaru všetky
všeobecne záväzné právne predpisy pre motorové vozidlá v prevádzke na pozemných komunikáciách, najmä: Zákon č.
725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmene neskorších predpisov Vyhláška č. 578/2006 Z.z. MDPT SR,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov Vyhláška č. 464/2009 Z.z. MDPT SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, Nariadenie č. 349/2009 Z.z. o najväčších prípustných
rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších
technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a
jazdných súprav v znení neskorších predpisov. Vozidlo musí mať pri dodaní potvrdenie o schválení na prevádzku v
premávke na pozemných komunikáciách. Všetky autobusy musia byť zhodné, použité komponenty a agregáty identické,
použiteľné bez prispôsobovania a nastavovania, medzi vozidlami ľubovoľne
zameniteľné. V prípade, keď všeobecne záväzný právny predpis vyžaduje prísnejšie požiadavky na zhotovenie autobusu,
ako sú tie, ktoré sú uvedené v týchto súťažných podkladoch, platia požiadavky tohto všeobecne záväzného predpisu
pred požiadavkami týchto súťažných podkladov.
Časť č. 1. Mestský celonízkopodlažný trojnápravový autobus dĺžky 18 metrov
Časť č. 2. Mestský celonízkopodlažný dvojnápravový autobus dĺžky 12 metrov

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Predkladanie ponúk (Bid)
08.02.2018 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Address
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Matúš Džuppa
dzuppa@ekoauris.sk
+421 904281818

Documents

Mestský celonízkopodlažný trojnápravový autobus dĺžky 18 metrov

Predicted value not including VAT
10 155 000.00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
34121100-2 - Public-service buses
Further CPV
34121400-5 - Low-floor buses
34121200-3 - Articulated buses
Outcome of tender
Framework Agreement

Mestský celonízkopodlažný dvojnápravový autobus dĺžky 12 metrov

Predicted value not including VAT
3 605 500.00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
34121100-2 - Public-service buses
Further CPV
34121400-5 - Low-floor buses
Outcome of tender
Framework Agreement