Status: Completed INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:23

Tender card #35818/2017
Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu

Information

ID of tender
259
Name of content of tender
Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu
Tender ref. no.
35818/2017
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
52 912.00 EUR
Main CPV
45233161-5 - Footpath construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác chodníka a cyklochodníka. Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby „Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu, PD“ spracovanej spoločnosťou ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín. V súlade so zámerom preferovania cyklistickej dopravy na území mesta Trnava je potrebné pripraviť cyklistickej verejnosti kvalitnú sieť cyklistických komunikácií. Súčasťou tejto siete je i prepojenie obytného celku na ulici Bedřicha Smetanu s priemyselnou časťou mesta okolo železničnej trate, s prepojením na Kamennú cestu. Navrhnutý je združený chodník pre chodcov a cyklistov situovaný v priestore železničného depa Trnava. Navrhovaná lokalita sa nachádza v západnej časti mesta Trnava. Cyklochodník bude predĺžením jestvujúceho cyklochodníka na ul. Bedřicha Smetanu s prepojením na železničnú stanicu. Navrhované prepojenie cyklotrasy je súčasťou vnútromestského systému cyklotrás, ktoré je v tomto mieste prerušené. Na začiatku úseku je trasa napojená na jestvujúcu cyklistickú komunikáciu v Parku J.Kráľa. Na konci úseku je pre cyklistov možnosť pokračovať po jestvujúcich účelových komunikáciách v okolí železničnej trate, s prepojením na Kamennú cestu.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
11.12.2017 13:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Renáta Gregušová
renata.gregusova@trnava.sk
+421 915972311

Documents