Status: Completed INTERESTED

Server time: 25.04.2018 02:39

Tender card #NOU-2017-12-PZ-Pristavba pracoviska CT
Prístavba pracoviska CT, NOÚ

Information

ID of tender
278
Name of content of tender
Prístavba pracoviska CT, NOÚ
Tender ref. no.
NOU-2017-12-PZ-Pristavba pracoviska CT
Public tender journal ref. no.
VVO č. 247/2017, značka 17272 - WYP, 15.12.2017
EU journal ref. no.
Type of tender
Podlimitné zákazky
Type of public tender
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
302 440.42 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
CPVs
45215100-8 - Construction work for buildings relating to health
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Jedná sa o prístavbu nového pracoviska CT a zároveň aj o prestavbu (resp. rekonštrukciu) časti súčasného pracoviska CT, v ktorom sa nachádzajú čakárne a spoločné priestory. Prístavba je umiestnená do tzv. vykrojenia na 1. Nadzemnom podlaží bloku AC a nadväzuje na existujúcu prevádzku CT a MR pracoviska.
Účelom stavebných úprav je vytvorenie nového priestoru s podmienkou minimalizovať zásahy do existujúceho stavu za účelom dosiahnutia vysokej kvality prevádzky nového CT pracoviska bez narušenia pôvodného architektonického konceptu komplexu NOU. Prístavba bude pozostávať z novo vytvorených 6 miestností. Hlavný vstup do riešenej časti sa nachádza v existujúcej budove NOU, ktorý zároveň slúži aj ako vstup do existujúceho CT a MR pracoviska. Nová čakáreň taktiež slúži navrhovanému aj existujúcim pracoviskám a týmto zdieľaním sa zabezpečí vyšší komfort a minimalizujú zdvojené náklady. Z čakárne sú pacienti navigovaní personálom pracoviska do priestorov samotného pracoviska. Okolo CT vyšetrovne sa nachádzajú príprava pacienta, ovládanie CT prístroja s pozorovacím oknom a napojením na popisovňu a technická časť s východom do exteriéru.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na potrebu zabezpečiť stavebné práce v kompletnom rozsahu. Vzhľadom na špecifickosť charakteru predmetu zákazky, najmä s prihliadnutím na skutočnosť, sa uvedené stavebné práce budú prispôsobovať požiadavkám verejného obstarávateľa. Z technologického hľadiska a aj z hľadiska koordinácie jednotlivých úkonov a postupov pri zhotovovaní diela ako aj z dôvodu riadneho zabezpečenia BOZP pri práci a tiež aj pre predchádzanie problémov pri uplatňovaní záruk za kvalitné vykonanie diela nie je vhodné rozdeliť zákazku na časti a umožniť jej získanie viacerým uchádzačom.
Rozdelenie zákazky do viacerých samostatných zákaziek minimalizuje riziko, že uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky by bolo neprimerane uprednostnené na úkor kvality a ceny prípadne dodatočných nákladov, napr. nákladov na zabezpečenie interoperability jednotlivých častí diela. Rozdelenie predmetu zákazky na časti, v ktorých by boli rôzni zhotovitelia, by mohlo predstavovať riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným a že potreba koordinácie častí zákazky jednotlivých činností realizácie stavebných prác, by predstavovala vážne riziko ohrozenia realizácie obstarávaného plnenia, ako aj pri prípadnom uplatňovaní záručných podmienok.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
12.01.2018 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národný onkologický ústav
Address
Klenová 1
Bratislava - Nové Mesto
, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Renáta Rumanová
obstaravanie@nou.sk
+421 918800077

Documents