Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 25.04.2018 02:38

Tender card #20171220-1
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Žďár nad Sázavou

Information

ID of tender
283
Name of content of tender
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Žďár nad Sázavou
Tender ref. no.
20171220-1
Public tender journal ref. no.
Z2017-035931
EU journal ref. no.
2017/S 246-514146
Type of tender
Nadlimitní režim
Type of public tender
Otevřené řízení
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
13 500 000.00 Kč
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
CZ063 - Vysočina
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka silové elektrické energie do odběrných míst zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetický zákona a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (dále jen „dodávka“).

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka silové elektrické energie do odběrných míst zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetický zákona a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (dále jen „dodávka“).
Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.
Zadávací řízení provede centrální zadavatel město Žďár nad Sázavou i pro své příspěvkové organizace na základě smlouvy o centrálním zadávání.
Součástí předmětu plnění je také zajištění veškerých administrativních úkonů spojených s případným přechodem na jiného dodavatele, tj. např. vypovězení smluv s dosavadními dodavateli sdružených služeb dodávky elektrické energie, sjednávání smluv o připojení, sjednávání nových smluv, apod. K prokázání tohoto oprávnění bude sloužit výhradně smlouva s vybraným účastníkem a nebude již potřeba žádné další plné moci, která by tuto skutečnost potvrzovala.

2. Dodávka elektřiny v hladině nízkého napětí (NN)
Úplný výčet odběrných míst včetně výše odběrů je uveden v přehledu míst spotřeby - viz. Příloha č. 3 – Přehled míst spotřeby. Doba plnění dodávek je u všech pověřujících zadavatelů stanovena jednotně a to ode dne 1. 3. 2018 , 00.01 hod. (resp. dnem a časem odečtu) do dne 28. 2. 2021, času 23:59 hod. Předpokládaný, nikoliv však závazný objem za období plnění veřejné zakázky pro všechny pověřující zadavatelé činí 10 275 MWh.
Z důvodů provozních potřeb si může každý z pověřujících zadavatelů v průběhu smluvního období změnit počet měřících nebo odběrných míst, a to jak zrušením stávajících, tak zřízením nových odběrných míst. Dodavatel bude i pro tyto případy zadavatelům garantovat nabídnuté jednotkové ceny a neprodleně po oznámení zadavatele o zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku sdružených služeb za podmínek sjednaných v rámci této veřejné zakázky včetně zajištění s tím spojených administrativních úkonů. Smluvní strany se zavazují respektovat zmocnění jednotlivých zadavatelů pro jednání o změnách v rozsahu odběrných míst. Zmocněná osoba bude uvedená v jednotlivých smlouvách s vybraným dodavatelem.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Podávání nabídek (Bid)
22.01.2018 10:00:00
Date for opening of bids
22.01.2018 10:00:00
Bid validity period
23.04.2018 00:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Město Žďár nad Sázavou
Address
Žižkova 227/1
Žďár nad Sázavou
591 01, Czech Republic
Process supervisor
Sofie Popova
popova@proebiz.com
+420 702206105
Another contact
Milan Šorf, +420 566 688 156, +420 737 572 710, milan.sorf@zdarns.cz
Link to online profile of contracting authority
https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html

Documents