Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 22.02.2018 01:50

Tender card #UtVO 1549/2018
Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky

Information

ID of tender
332
Name of content of tender
Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky
Tender ref. no.
UtVO 1549/2018
Public tender journal ref. no.
2188-WYP
EU journal ref. no.
Type of tender
Podlimitné zákazky
Type of public tender
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
307 419.27 EUR
Main CPV
45236250-7 - Flatwork for parks
CPVs
45247240-4 - Static barrage construction work
45112700-2 - Landscaping work
45310000-3 - Electrical installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác :
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii – realizačný projekt stavby
„Revitalizácia vymedzeného územia Štrky”, spracovanej projektantmi Ing. Júliou Straňákovou, Ing.
Štefanom Matulíkom, Ing. Milanom Chorvatovičom v 08/2017.
Stručný popis:
Predmet zákazky pozostáva z vybudovania vodnej plochy, ktorá bude dominantným prvkom priestoru
a z revitalizácie porastov s doplnením trás chodníkov a prvkov mobiliáru. Vodná plocha sa bude
nachádzať v centrálnej časti územia. Okraje vodnej plochy bude tvoriť vodná a močiarna vegetácia,
ktorá zabezpečí čistenie vody a spevnenie brehov. Zdrojom vody pre jazierko bude studňa, ktorá po
napustení jazierka bude slúžiť už len na dopúšťanie výparu. Voda v rámci jazierka bude cirkulovať
pomocou systému poháňaného čerpadlom. Prebytočná voda bude presakovať do porastu drevín.
Pri vodnej ploche vznikne terénna modelácia (násyp), ktorá bude slúžiť ako vyhliadka, slnečný
kopec. Trasy chodníkov vedú od troch vstupov, cez porasty drevín smerom k vodnej ploche, kde je
jeden chodník zokruhovaný a vedie okolo jazera. Ďalší dopĺňa existujúci nespevnený chodník po
obvode lesíka. V blízkosti vodnej plochy v južnej časti bude vytvorený priestor na oddych s posedením
na slnku aj v tieni, pri ohnisku i pod prístreškom. Doplní sa mobiliár (lavičky, stôl, koše, informačné
tabule, stojan na bicykle a iné) z prírodného materiálu – agátového dreva. Taktiež gril je navrhnutý s
obložením z prírodného kameňa.
Priestor okolo vodnej plochy aj s násypom bude zatrávnený lúčnym porastom prírode blízkeho
charakteru. Bodovo sa vysadia dlhoveké solitérne stromy a niekoľko menších skupín stromov.
Prírodný charakter prostredia bude dotvárať bylinný podrast v okolí chodníkov, ktorý sa spontánne
obnoví po presvetlení existujúceho hustého porastu. Ostatné plochy sa ponechajú bez zásahu, kde
bude prevládať viacúrovňový porast stromov rôzneho veku s podrastom krov.
Trasa náučného chodníka s ekoostrovčekmi pre huby, hmyz a búdkami pre vtáky a netopiere
bude prechádzať okrajovými časťami lesoparku.
V rámci riešeného priestoru bude inštalované aj verejné osvetlenie, napojenie elektriny a
čerpadiel.
Podrobnosti pre jednotlivé časti sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii a v Zmluve o dielo.
Súčasťou zákazky budú:
- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x) vyhotovené odborne
spôsobilým geodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať všetky
stavebné objekty, spevnené plochy, zeleň a terénne úpravy,
- vypracovanie POV a histogramu pracovníkov,
- starostlivosť o zeleň počas 12 mesiacov záručnej doby,
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky.
Uvedená zákazka bude realizovaná v rámci projektu „Implementácia udržateľného využitia územia v
integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí“ (LUMAT CE89), ktorý je
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG Stredná
Európa 2014 – 2020.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

lehota na predkladanie ponúk (Bid)
05.03.2018 13:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143

Documents