Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:15

Tender card #2881/2018
Geodetické služby

Information

ID of tender
368
Name of content of tender
Geodetické služby
Tender ref. no.
2881/2018
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
8 333.33 EUR
Main CPV
71332000-4 - Geotechnical engineering services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú geodetické práce spočívajúce vo vypracovaní a odovzdaní geometrických plánov pre majetkovo – právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddelenie pozemkov a stavieb vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností, geometrických plánov pre vyznačenie vecného bremena, vytyčovanie hraníc pozemkov, vypracovávanie výkupových elaborátov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a to všetko na základe samostatných objednávok. Geodetické práce je potrebné vykonať v súlade so Smernicou na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovaní pozemkov ÚGKK SR 28.11.1997 č. NP – 3595/1997.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
12.03.2018 12:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Documents