Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 25.04.2018 02:44

Tender card #3747/2018/Baz
Zabezpečenie služby-platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre úhradu za dočasné parkovanie

Information

ID of tender
428
Name of content of tender
Zabezpečenie služby-platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre úhradu za dočasné parkovanie
Tender ref. no.
3747/2018/Baz
Public tender journal ref. no.
4977 - WYS
EU journal ref. no.
Type of tender
Podlimitné zákazky
Type of public tender
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
208 999.00 EUR
Main CPV
63712400-7 - Parking services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel parkujúcim vodičom, v zónach so spoplatneným parkovaním na území mesta Trnava podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel vo vymedzenom území mesta Trnavy, prostredníctvom mobilného telefónu bez registrácie, a to systémom SMS s využitím všetkých mobilných operátorov na Slovensku.
Požadované parametre na úhradu za dočasné parkovanie prostredníctvom SMS:
-zabezpečenie platobného systému parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu
-zabezpečenie systému na overenie platnosti úhrady za dočasné parkovanie vrátane odborného zaškolenia
-zabezpečenie výstupov z databázových štatistík poskytovanej služby
-vyplatenie súčtu konečných súm za SMS úhradu v zmysle mesačnej štatistiky na účet mesta najneskôr do 40 dní po ukončení zúčtovacieho mesiaca
-fakturácia odmeny za poskytnutie služieb dodávateľom príloha k faktúre: výstup z databázových štatistík poskytovanej služby
-základná časová jednotka tarifikácia: 1 hodina
-schopnosť systému rozlišovať zóna spoplatnenia podľa platného VZN, pričom sú dané dve výšky úhrad:
-výška úhrady: 0,60eur/hodina pre Zónu A
-výška úhrady: 0,30eur/hodina pre Zónu B
-čas spoplatnenie: poplatok piatok od 08.00 hod. do 18.00 hod. zhodný pre Zónu A aj Zónu B. (podľa platného VZN)
-systém musí rozlišovať čas, počas ktorého sa platí úhrada za dočasné parkovanie podľa platného VZN a to pre Zónu A aj Zónu B na dni pondelok až piatok v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod. Mimo prevádzkovej doby (času) je spoplatnenie prostredníctvom SMS neprípustné, pričom zaplatená úhrada prekračujúca prevádzkovú dobu sa presúva na nasledujúci
spoplatnený deň
-potvrdenie zaplatenia úhrady prostredníctvom spätnej SMS správy
-servisná SMS komunikácia, vrátane notifikácií exspirácie už realizovanej úhrady
-prístup k zozbieraným údajom o parkovaní v reálnom čase online (formát: XML)

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
25.04.2018 11:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Documents