Status: Completed INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:23

Tender card #Abrod1
Obnova cesty Abrod

Information

ID of tender
91
Name of content of tender
Obnova cesty Abrod
Tender ref. no.
Abrod1
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
19 800.00 EUR
Main CPV
45233123-7 - Secondary road construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom stavebných úprav je úprava poľnej cesty na lokalite Abrod KÚ Veľké Leváre. Rekonštrukcia cesty je nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie MPR Abrod.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Uchádzač sa predložením ponuky zaväzuje oceniť a realizovať ju s odbornou starostlivosťou a predvídavosťou, ktorá sa očakáva od skúseného dodávateľa. Spoločnosť Daphne neposkytuje preddavok. Úhrada po úspešnej včasnej a úplnej realizácii stavby. Lehota viazanosti ponúk do 31.8.2017. Lehota splatnosti faktúry 30 dní. Odporúčame obhliadku miesta realizácie stavby. Cena musí obsahovať všetky náklady na uskutočnenie stavby. Cena musí byť konečná. Spoločnosť Daphne trvá na dodržiavaní všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR. Za podstatné porušenie odborných povinností sa považuje najmä porušenie predpisov BOZP, stavebného zákona, živnostenského zákona, nezrealizovanie stavby riadne a včas, neuhradenie platieb subdodávateľom a/alebo zamestnancom. Podrobnejšie informácie sú uvedené v zmluve o dielo. Spoločnosť Daphne si vyhradzuje právo upraviť/zmeniť zmluvu o dielo. Vyhlasovať nie je povinný uzatvoriť zmluvu. Vyhlasovateľ neprepláca žiadne náklady spojené s prípravou ponuky.

Schedule

Stavebné práce obnova cesty Abrod (Bid)
07.06.2017 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Address
Podunajská 24
Bratislava
82106, Slovak republic
Process supervisor
Jaroslav Lexa
lexa@apuen.sk
+421 903716374

Documents