Status: Completed INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:21

Tender card #CS 13014/2017
Stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe Mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Information

ID of tender
96
Name of content of tender
Stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe Mestskej časti Bratislava - Ružinov.
Tender ref. no.
CS 13014/2017
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
90 000.00 EUR
Main CPV
45233141-9 - Road-maintenance works
CPVs
45233142-6 - Road-repair works
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočňovanie prác – stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe Mestskej časti Bratislava – Ružinov, pozostávajúce z vybúrania starej vrstvy konštrukcie cestného telesa a jej nahradenia novými konštrukčnými prvkami (výplňou, vrstvou a pod.), opravy výtlkov, opravy prepadov, opravy poškodených obrubníkov, výšková úprava uličných vpustí, výšková úprava uzáverov na inžinierskych sieťach, oprava schodísk, výmena krycej vrstvy miestnej komunikácie, oprava povrchu zámkovej dlažby v rozsahu, špecifikovanom verejným obstarávateľom počas plnenia zákazky a v súlade so špecifikáciou jednotkových cien prác a dodávok.
Miesto plnenia: Miestom plnenia sú miestne komunikácie III. a IV. triedy v správe verejného obstarávateľa. Konkrétne miesto plnenia bude bližšie špecifikované v objednávkach.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
20.06.2017 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Address
Mierová 21
Bratislava
827 05, Slovak republic
Process supervisor
Bohumil Flimel
bohumil.flimel@ruzinov.sk
+421 915397685

Documents