Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.02.2024 10:29

Karta veřejné zakázky #1/2023
Prenájom nebytového priestoru č. 1.33 o výmere 10 m2 nachádzajúceho sa v stavbe Nebytová budova so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku, parcela registra „C“ KN č. 1667/6, o výmere 1462 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na list

Komunikace