Status: Ongoing

Server time: 27.11.2021 15:54

DPS card #001/2021
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021

Message detail #118123

Delivery date and time
10.03.2021 16:58:37
From
Univerzita Komenského v Bratislave
To
All
Type
Other
Subject
Informácia o doplnení Speed katalógu

Dobrý deň,

v súlade so súťažnými podkladmi a oznámením o vyhlásení verejného obstarávania Vás chceme informovať, že elektronický katalóg k predmetu zákazky “IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave – 2021“ je doplnený o nové položky od ID 1673 po ID 1690 a dostupný každému zaradenému záujemcovi.


S pozdravom

JUDr. Viktória Bebjaková
odborný referent
Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát
Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek
Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1
+421 2 9010 2035 | viktoria.bebjakova@uniba.sk