Status: Ongoing

Server time: 15.10.2021 22:38

Tender card #R1-9/90/2021
Rekonštrukčné stavebné práce, elektroinštalácia - elektroinštalačné práce na technologických zariadeniach ortopédie a neurológie z dôvodu reprofilizácie COVID-19

Message detail #147770

Delivery date and time
11.08.2021 14:20:15
From
Univerzitná nemocnica Bratislava
To
All
Type
Other
Subject
Oznámenie - zrušenie Výzvy č.: R1-9/90/2021

Všetkým záujemcom:

Verejný obstarávateľ, Univerzitná nemocnica Bratislava (ďalej "UNB"), zverejňuje Oznámenie o zrušení predmetnej výzvy  viď. Príloha, nakoľko nemohol podať dostatočné vysvetlenie na dotaz jedného zo záujemcov a predložený výkaz výmer bol z daného dôvodu nedostatočný.

Verejný obstarávateľ UNB prehlasuje, že predložené cenové ponuky od uchádzačov nebudú otvorené a tým ani hodnotené a nebudú ani zverejnené, a nebudú dostupné ani poskytnuté tretím osobám.


Univerzitná nemocnica Bratislava

Verejný obstarávateľ