Status: Cancelled

Server time: 23.01.2022 04:20

Tender card #MAGS OVO 58486/2021
Nákup osobných motorových vozidiel pre MsP

Message detail #157308

Delivery date and time
06.10.2021 18:56:52
From
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
To
All
Type
Other
Subject
Prieskum trhu za účelom zefektívnenia verejného obstarávania na nákup áut

Vážený hospodársky subjekt,


Hlavné mesto SR Bratislava, ako verejný obstarávateľ, vyhlásilo dňa 16.08.2021 vo Vestníku verejného obstarávania pod značkou 40996 - MST verejnú súťaž na predmet zákazky "Nákup osobných motorových vozidiel pre MsP".

Vzhľadom na skutočnosť, že v časti č. 1 zákazky nebola predložená žiadna ponuka a v časti č. 2 zákazky bola predložená len jedna ponuka, sa verejný obstarávateľ rozhodol predmetnú súťaž zrušiť, o čom Vás informoval prostredníctvom správy.

S cieľom umožniť čo najširšiu hospodársku súťaž a umožniť predložiť ponuku čo najširšiemu okruhu hospodárskych subjektov by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý nám môže pomôcť identifikovať neúspech vyhláseného verejného obstarávania.

Vyplnenie dotazníka Vám zaberie len niekoľko minút. Odpovede na otázky uvedené v dotazníku budú slúžiť výhradne pre interné potreby verejného obstarávateľa, názov respondenta nebude zverejnený. 

dotazník je dostupný po kliknutí na link

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Tudp_mYey0-ZxVjkotKgY8lgH80PJAtEhtOKjQmOCPlURDk2M1RMR0MzVzBHQU9JUTM2WlcySk1CVS4u 


Vaše odpovede prosím zašlite do 13.10.2021 do 18:00 hod.


Ďakujeme za Váš čas a odpovede.
tím oddelenia verejného obstarávania