Stav: Probíhající

Serverový čas: 28.09.2023 10:37

Karta zakázky #12349-MUT 140121
Nákup kameniva frakcie 8-16 mm, pre OZ Čierny Balog, časť B (s dopravou)

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
10625
Název zakázky
Nákup kameniva frakcie 8-16 mm, pre OZ Čierny Balog, časť B (s dopravou)
Číslo spisu VZ
12349-MUT 140121
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 300,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Spolu 90 ton kameniva frakcie 8-16 určeného na zimnú údržbu lesných ciest, aj s dopravou.
miesta dodania a množstvá:
1.: Švermova 417/9, 976 52 Čierny Balog - 50 ton
2.: extravilán obce Čierny Balog, lokalita Mydlove lúky, cca 3,5 km od obce Čierny Balog - 20 ton
3.: extravilán obce Čierny Balog, lokalita pri chata Sviniarka, cca 8,5 km od obce Čierny Balog - 20 ton
Podrobnosti k zákazke sú uvedené v prílohe - výzva na predkladanie ponúk a v jej prílohách.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Nákup kameniva frakcie 8-16 mm v celkovom množstve 90 ton, pre OZ Čierny Balog, s dopravou.
V prílohe výzvy je tabuľka, ktorú záujemca vyplní a zašle s odoslaním ponuky.
Úspešnému uchádzačovi, ktorý ponúkne najnižšiu cenu, bude vystavená objednávka.
Vzhľadom na počasie a s tým súvisiaci stav lesných ciest, odporúčame na dopravu použiť 8 kolesové nákladné vozidlá.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
08.02.2021 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
08.02.2021 09:15:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Čierny Balog
Adresa
Čierny Balog 245
Čierny Balog
976 52, Slovenská republika
Administrátor VZ
Juraj Prečuch
juraj.precuch@lesy.sk
+421 918333484

Dokumenty