Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.01.2022 12:53

Karta veřejné zakázky #4372
MŠ Iljušinova 1. Etapa – Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ

Informace

ID zakázky
11739
Název zakázky
MŠ Iljušinova 1. Etapa – Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ
Číslo spisu VZ
4372
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
88 100,000 EUR
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45210000-2 - Bytová výstavba
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Projekt rieši rozšírenie kapacity materskej školy prestavbou školníckeho bytu na triedu.
Priestory školníckeho bytu po vybúraní priečok a podláh budú spojené s časťou herne susednej triedy, oddelenou novou priečkou a spolu s pôvodnou kúpeľničkou a šatňou budú slúžiť ako nová trieda celkovej plochy 103,35 m². Pre pôvodnú triedu v m.č. C1.04 a C1.05, plochy 90,38 m² bude v rámci prestavby realizovaná nová kúpeľnička z miestnosti C1.19 a šatňa z miestnosti C1.6.
Realizáciou projektu prestavby školníckeho bytu na triedu nedôjde k objemovej ani zásadnej výrazovej zmene pôvodnej stavby. Drobné zmeny fasády sa týkajú konštrukčných a tvarových zmien výplní otvorov.
Projektová dokumentácia pre stavebné práce je spracovaná kompletne – jej súčasťou je 1. a 2. etapa spolu ako jedno parré. Rozdelenie dokumentácie na jednotlivé etapy v grafickej, textovej časti a technickej správe nie je spracované. Rozdelenie projektu na dve etapy bolo z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov. Technické správy a sprievodná správa sú riešené kompletne pre obe etapy a obsahujú aj informácie potrebné pre spracovanie ponuky.
Predmetom tohto verejného obstarávania je 1. Etapa - Prestavba školníckeho bytu na triedu, ktorá je situovaná v pavilóne C, pričom presné označenie miestnosti je špecifikované v Zmluve. Predložený výkaz výmer na ocenenie pre 1. Etapu je spracovaný len pre túto časť projektu a uchádzača v rámci ponuky žiadame o nacenenie tohto materiálu.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo „MŠ Iljušinova 1. Etapa – Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ.“

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
19.04.2021 12:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
19.04.2021 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Peter Polyák
peter.polyak@petrzalka.sk
+421 0268288853

Dokumenty