Stav: Probíhající

Serverový čas: 23.09.2021 02:03

Karta veřejné zakázky #3599/2021/150
Realizácia uzatváracieho krytu vozovky – LC Palota

Informace

ID zakázky
13414
Název zakázky
Realizácia uzatváracieho krytu vozovky – LC Palota
Číslo spisu VZ
3599/2021/150
Evidenční číslo zakázky
33453 - WYP Vestník č. 162/2021
Režim veřejné zakázky
Podlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
158 424,91 EUR
Hlavní CPV kód
45233220-7 - Povrchová úprava silnic
Doplňující CPV kód
45233120-6 - Výstavba silnic
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je položenie vrstvy vozovky s asfaltového betónu ACo 16 tr. II. hr. 50 mm, vrátane dopravy na miesto stavby. Na už vytvorené podkladné vrstvy vozovky lesnej cesty kategórie 1L - 4,0/30 – šírka vozovky do 4,0 m, ktoré sú upravené rozfrézovaním existujúcej vozovky do hr. 200 mm s doplnením štrkodrviny fr. 0 – 63 v hr. 60 mm, s urovnaním povrchu a zhutnením. Miesto stavby je v k. ú. Palota, okres Medzilaborce, cca 2,5 km za obcou. Celková dĺžka úsekov s požadovanou asfaltovou vozovkou je 6,387 km, rozdelenej na tri úseky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ rozhodol, že otváranie ponúk sa uskutoční výhradne funkcionalitou on-line" sprístupnením ponúk bez povinnosti umožnenia fyzickej účasti uchádzačov na otváraní ponúk. Otváranie ponúk sa uskutoční on-line podľa lehoty uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že v zmysle § 40, ods. 6, písm. g) ZVO, so subjektami narúšajúcimi hospodársku súťaž, sa nebudú uzatvárať zmluvné vzťahy. Verejný obstarávateľ ďalej upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že nahlási takéto konanie na Protimonopolný úrad.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
04.08.2021 10:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
04.08.2021 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Dokumenty