Stav: Zrušená

Serverový čas: 02.10.2023 22:50

Karta veřejné zakázky #NCZI_RISEZ_US
Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva

Informace

ID zakázky
13671
Název zakázky
Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva
Číslo spisu VZ
NCZI_RISEZ_US
Evidenční číslo zakázky
38954 - MUS Vestník č. 180/2021 - 03.08.2021
Číslo oznámení z TED
2021/S 147-391418
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Užšia súťaž
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
20 394 362,50 EUR
Hlavní CPV kód
72212100-0 - Vývoj specifického programového vybavení pro jednotlivá odvětví
Doplňující CPV kód
48100000-9 - Balík programů určený pro specifické odvětví
48170000-0 - Balík programů pro dosažení souladu
48180000-3 - Balík programů pro zdravotnictví
48211000-0 - Balík programů pro vzájemné propojování počítačových platforem
48614000-5 - Systémy k pořizování dat
48810000-9 - Informační systémy
48814200-9 - Systémy pro administrativu týkající se pacientů
72212180-4 - Vývoj programového vybavení pro zdravotnictví
72267100-0 - Údržba programového vybavení pro informační technologie
72261000-2 - Podpora programového vybavení
72267000-4 - Údržba a opravy programového vybavení
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
VZ je dělená na části
Ne
Zakázka není rozdělená na části - zdůvodnění
Výsledkom poskytnutých služieb bude:
 Rozšírenie existujúcich služieb ezdravie tak, aby bolo možné zbierať ďalšie medicínske dáta osoby v štruktúrovanej podobe cez záznam o vyšetrení alebo vo väzba na záznam o vyšetrení podľa príslušného klinického alebo pacientskeho procesu,

 Rozšírenie existujúcich služieb ezdravie tak, aby bolo možné zbierať ďalšie administratívne a procesné dáta v štruktúrovanej podobe vo väzbe na pacienta a jeho prípadné záznamy o vyšetrení (nie všetky administratívne dáta sa viažu na vyšetrenie alebo záznam v zdravotnej dokumentácii),
 Doplnenie nových služieb do ezdravie tak, aby bolo možné jednoznačne a preukázateľne v čase párovať jednoznačne identifikované medicínske zariadenie (medical device) a osobu, ktorá má vytvorenú elektronickú knižku v registri zdravotných knižiek,

 Doplnenie nových služieb do ezdravie tak, aby bolo možné zbierať fyzikálne a fyziologické parametre osoby zadané lekárom, osobu alebo získané z medicínskeho zariadenia certifikvaného na používanie s NZIS (medicínske zariadenie chápeme hardvér aj softvér),

 Rozšírenie existujúcich služieb, prípadne doplnenie nových služieb, ktoré umožnia evidovať plánované aj realizované aktivity preventívnej starostlivosti aj liečebného plánu vrátane aktivít doliečovacích alebo monitorovacích aktivít,

 Doplnenie alebo rozšírenie existujúcich služieb ezdravie tak, aby bolo možné zbierať štruktúrované administratívne, ekonomické aj medicínske dáta potrebné na vytvorenie štatistických výkazov automatizovaným spôsobom na strane NZIS. Zoznam dotknutých výkazov je popísaný v štúdii.

Rozšírené služby ezdravie (nové verzie) a nové doplnené služby musia rešpektovať všetky procesné aj bezpečnostné požiadavky. Realizácia rozšírenia vyžaduje dodávateľa s dostatočnými skúsenosťami v oblasti zdravotníctva, znalosť medicínskych aj podporných procesov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, znalosť legislatívy Slovenskej republiky a praktické skúsenosti a zručnosti pri používaní výkazov, štatistických hlásení a iných dokumentov, kde sa vykazujú dáta, ktoré budú nové alebo rozšírené služby ezdravie zbierať, ukladať a spracovávať.

Implementácia si vyžaduje precíznu analýzu, zváženie možných postupov a nájdenie a popísanie detailného návrhu riešenia s ohľadom na bežnú prax a denno-denné procesy lekárov a iného zdravotníckeho a administratívneho personálu PZS. Pri návrhu musí dodávateľ brať ohľad na nutnosť integrácie na viac ako 70 softvérových riešení, ktoré dnes existujú na slovenskom trhu so zdravotníckymi IT systémami.
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Národný projekt Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (ďalej iba „RISEZ“) je v plnej kompetencii NCZI. Projekt je určený všetkým aktérom v procesoch elektronického zdravotníctva v SR označenom ako ezdravie.

Cieľom implementácie RISEZ je rozšíriť a doplniť elektronické služby, doplniť nové komponenty a minimalizovať problematické oblasti pri používaní elektronických služieb systému ezdravie v sektore zdravotníctva. RISEZ doplní nástroje a služby pre bezpečnejšiu a efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť poskytovanú motivovaným a do procesu hlbšie zapojeným občanom a pacientom. Dôraz bude kladený aj na lepšie využívanie ľudských zdrojov v procese poskytovania ZS a znižovanie administratívnej záťaže ZPr.

Predmetom Projektu je zber štruktúrovaných údajov o poskytnutej ZS a súvisiacich výkonoch ZS od PZS, zníženie administratívnej záťaže zdravotníckych pracovníkov, zapojenie občana do procesu edukácie, prevencie, diagnostiky a liečby zabezpečené otvorenie systému implementáciou nových služieb a API.

Výsledkom projektu bude vytvorenie nových služieb pre občanov a podnikateľov ako aj zlepšenie údajovej bázy systému eZdravie, zavedením elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov a podnikateľov.

Projekt prispeje k zvýšeniu kvality, štandardu a dostupnosti elektronických služieb a riešeniu životných situácií pre občanov a podnikateľov, kde pre oblasť eVyšetrenie to bude pre pacienta znamenať, že nemusí už so sebou nosiť papierovú zdravotnú dokumentáciu, ak je odoslaný k špecialistovi, môže si skontrolovať údaje vo svojej zdravotnej knižke zapísané z vyšetrenia, a pre oblasť eVykazovanie to bude znamenať zjednodušenie a odbúranie administratívnej záťaže v oblasti štatistických výkazov pre lekárov, čo lekárom umožní dôkladne vyšetriť viac pacientov v rámci pracovného dňa. Projektom bude vytvorený bezpečný kanál pre zasielanie údajov o zdravotnej dokumentácií pacienta do zdravotných poisťovní.

Ďalším prínosom projektu bude otvorenie systému eZdravie (NZIS) pre rozširovanie platformy mZdravie, čo predstavuje otvorenie systému pre tretie strany pomocou využitia rozhrania API a príslušných štandardov a vytvorenie predpokladov pre využitie nových, inovatívnych služieb, nových mobilných aplikácií alebo nových front-endových aplikácií.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti v časti B.1 - Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v časti B.3 – Obchodné podmienky (t. j. Zmluva o dielo na dodávku informačného systému/ Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Sociálně zodpovědná zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadosti o účasť
16.09.2021 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Slavomír Pintér
slavomir.pinter@pactumpark.eu
+421 908467265
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/630?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=N%C3%A1rodn%C3%A9+centrum&ico=&obec=&month=&year=2021&text=

Dokumenty