Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 10:20

Karta zakázky #10/2021
Čiastková zákazka č. 10 na nákup kameniva bez dopravy, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, LS Čierny Váh a LS Liptovská Teplička

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
13946
Název zakázky
Čiastková zákazka č. 10 na nákup kameniva bez dopravy, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, LS Čierny Váh a LS Liptovská Teplička
Číslo spisu VZ
10/2021
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
13 000,000 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva bez dopravy - štrkodrvina fr. 0/300 (3000 t).
Po vzniku kalamity drevnej hmoty na území 3 lesných správ (Malužiná, Čierny Váh, Liptovská Teplička) sa štrkodrvina fr. 0/300 použije na spevnenie
skladov dreva na lesných správach, ale aj na expedičných skladoch.
Pre daný účel môže byť štrkodrvina buď čistá alebo aj s prímesou zeminy.

Termín dodania august 2021 – november 2021.

Kritériami na vyhodnotenie ponúk sú cena za predmet zákazky celkom spolu bez DPH uvedená v eurách (váha kritéria 60%, 60 bodov) a vzdialenosť do miesta vykládky uvedená v kilometroch (váha kritéria 40%, 40 bodov). Vzdialenosť do miesta vykládky je vzdialenosť od miesta nakládky po miesto vykládky. Netreba si ju zamieňať s dopravným cyklom, ktorý je vzdialenosť do miesta vykládky x 2.

Uvedené množstvá a termín dodania sú predpokladané pre potreby kupujúceho v rámci realizácie lesnej údržby na LS Malužiná, LS Čierny Váh a LS Liptovská Teplička. Odber kameniva je závislý od situácie a potreby vonkajšej prevádzky v rámci lesného hospodárstva. Kupujúci sa nezaväzuje odobrať plánované množstvo kameniva.

Dopravu realizujeme vlastnými prostriedkami Tatra 815 sólo, ktoré rozvážajú kamenivo priamo na lesné cesty, zvážnice, odvozné miesta a expedičné sklady.

LS – lesná správa

Určenie vzdialenosti do miesta vykládky:

Lesné správy (LS):

- LS Malužiná, LS Čierny Váh a LS Liptovská Teplička- východná časť závodu vrátane expedičných skladov

Predávajúci do súťaže stanoví svoju vzdialenosť do miesta vykládky od miesta nakládky po osadu Čierny Váh - múzeum (13,5 km od obce Kráľova Lehota) a pripočíta k nej 15 kilometrov a tak získa svoju vzdialenosť do miesta vykládky.
Osada Čierny Váh je cca v strede tejto východnej časti závodu a 15 kilometrov je priemerná vzdialenosť od osady Čierny Váh, kde sa ešte kamenivo podľa potrieb prevádzky dopravuje.
Príklad pre predávajúcich :
a, Vzdialenosť miesto nakládky po osadu Čierny Váh = 35 km
b, Priemerná vzdialenosť od osady Čierny Váh, kde kamenivo ešte dopravujeme na uvedené lesné správy = 15 km
Vzdialenosť do miesta vykládky: 35 + 15 = 50 km

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

POŽIADAVKY NA ELEKTRONIZÁCIU

Časť I
Komunikácia
1. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI
1.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
1.2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi
1.3 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
1.4 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome
- Microsoft Edge.
1.5 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
1.6 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
1.7 Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
1.8 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.
1.9 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
1.10 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.

Časť II
Registrácia
2.1 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .
2.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
e) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.
2.3 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

Časť III
Elektronické ponuky - podávanie ponúk
3.1 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
3.2 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
3.3 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.
3.4 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na ... desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“).
3.5 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
3.6 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.
3.7 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).
3.8 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

Časť IV.
Otváranie ponúk (on-line sprístupnenie)
4.1 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.
4.2 Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
4.3 On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
24.08.2021 12:00:00
Plánované otevírání nabídek
24.08.2021 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Liptovský Hrádok
Adresa
J. Martinku 110
Liptovský Hrádok
033 11, Slovenská republika
Administrátor VZ
Roman Hromádka
roman.hromadka@lesy.sk
+421 918335393

Dokumenty