Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.08.2022 19:12

Karta veřejné zakázky #NsP CL 446/21-právní
Opravy zpevněných ploch v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

ID zakázky
14426
Název zakázky
Opravy zpevněných ploch v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Číslo spisu VZ
NsP CL 446/21-právní
Evidenční číslo zakázky
VZMR3-2021
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 877 195,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45233222-1 - Dláždění a asfaltování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravách stávajících zpevněných ploch v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, které slouží jako obslužné a manipulační pro přístup ke stávajícím objektům.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravách stávajících zpevněných ploch v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, které slouží jako obslužné a manipulační pro přístup ke stávajícím objektům.

Součástí této veřejné zakázky jsou 4 samostatné projekty blíže specifikovány níže. Nejedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na části. Zadavatel požaduje realizovat plnění jedním vybraným dodavatelem. Důvodem je úspora ekonomických nákladů spočívající zejména v zajištění pouze jednoho zařízení staveniště, jednoho technického dozoru investora, jednoho koordinátora BOZP a dále též v koordinaci stavebních prací pouze s jedním dodavatelem.

Názvy projektů jsou:

1. Oprava zpevněné plochy Patologie
Plocha 1 je situována u objektu Patologie a slouží pro přístup, příjezd a zásobování objektu a částečně jako odstavné plochy pro zaměstnance. Stávající plocha byla provedena v době výstavby nemocnice v období r. 1980 a je provedena z monolitického betonového povrchu. Povrch je popraskaný, sklony a podélné i příčné profily neodpovídají potřebným přechodovým a nájezdovým úhlům pro dnešní vozy. Stávající povrch bude částečně vybourán, zejména v částech největších poruch a také v plochách s nevyhovujícími sklony a výškami k navazujícím komunikacím, vstupům do objektu a přilehlým zeleným plochám. Část betonových ploch zůstane zachována jako podklad pro nový povrch ze zámkové dlažby.
Komunikace bude doplněna o nové odvodnění stávajících ploch liniovým žlabem a prodloužení napojení na dešťovou kanalizaci do stávajícího místa připojení. Součástí prací bude i oprava betonové šachty.
Smíšený provoz chodců a automobilů v areálu nemocnice včetně dopravní obsluhy bude zajištěn po celou dobu výstavby. Na základě předaných podkladů je řešena tato dílčí část bez nezbytné koordinace přerušení provozu po obslužné komunikaci směrem k objektu patologie.

2. Oprava zpevněných ploch Hospodářského dvoru
Hospodářský dvůr je situován ve východní části areálu, dvůr je obklopen Provozní budovou a objektem bývalé kotelny. Zpevněná plocha slouží pro příjezd a přístup pro sanity ZZS LK, likvidaci odpadů nemocnice, vozidel správy a údržby nemocnice, přístupu a příjezdu k provozní části nemocnice a částečně i zásobování nemocnice. Stávající plocha byla provedena v době výstavby nemocnice v období r. 1980 a je provedena z větší části z litého asfaltu na betonovou podkladní vrstvu, částečně z balené živice. Povrch je popraskaný, sklony a podélné i příčné profily neodpovídají potřebným přechodovým a nájezdovým úhlům pro dnešní vozy a neumožňují kvalitní odvodnění ploch. Stávající povrch bude částečně vybourán, zejména v částech největších poruch a také v plochách s nevyhovujícími sklony a výškami k navazujícím komunikacím, vstupům do objektu a přilehlým zeleným plochám. Část betonových ploch zůstane zachována jako podklad pro nový povrch ze zámkové dlažby.
Zpevněná pojízdná plocha dvorní části bude provedena z betonové zámkové dlažby tl. 100 mm, plochy chodníků budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 40 mm na podklad částečně ze stávajícího betonu s ložnou vrstvou a částečně na přerovnaný vybouraný podklad výškově vyrovnaný stěrkovou vrstvou.
Po dobu stavebních prací bude nutné zajistit provoz sanit a částečně i provoz odpadového hospodářství.

3. Oprava zpevněných plocha Stravovací
Zpevněná plocha u Stravovacího provozu slouží zejména pro zásobování provozu kuchyně prostřednictvím zásobovací rampy, součástí plochy je i přístup k rampě Provozního objektu.
Stávající plocha je z asfaltových povrchů, částečně standardní souvrství asfaltové balené směsi, částečně z litých asfaltů na betonový podkladní beton. Stávající povrch je popraskaný, zvlněný s problematickým odvodem dešťových vod do uličních vpustí. Stávající povrchy budou vybourány, podkladní vrstvy budou částečně odtěženy a vyrovnání do řádných spádových vrstev a bude proveden nový povrch z betonové zámkové dlažby tl. 100 mm. Součástí prací bude i výšková úprava a doplnění uličních vpustí s napojením na stávající dešťovou kanalizaci v nejbližším místě.
Součástí stavby jsou i přípravné práce pro instalaci vjezdové závory, která bude umístěna z důvodu potřebných nájezdových a výjezdových oblouků pouze jednostranně. Ovládání závory pro vjezd bude z vnitřních prostor Kuchyně na základě vyvolání a komunikace pomocí interkomu, výjezd bude umožněn pomocí odporové smyčky uložené do příjezdové komunikace před vlastní závorou.
Postup prací bude nutné řešit po částech se zajištěním přístupu k zásobovací rampě pro vozidla zásobování, provoz kuchyně nesmí být po celou dobu stavebních prací přerušen a významně omezen. Provoz veřejnosti a RZS nebude touto stavbou dotčen a omezen.

4. Oprava zpevněných ploch Urgentní příjem
Zpevněná plocha u Urgentního příjmu slouží zejména pro příjezd sanitních vozů k Urgentnímu příjmu, částečně k zásobování a přístupu veřejnosti do Bistra.
Stávající plocha je z asfaltového povrchu z asfaltové balené směsi. Stávající povrch je popraskaný, zvlněný s problematickým odvodem dešťových vod do uličních vpustí. Stávající povrchy budou vybourány, podkladní vrstvy budou částečně odtěženy a vyrovnány do řádných spádových vrstev a bude proveden nový povrch z betonové zámkové dlažby tl. 100 mm. Součástí prací bude i výšková úprava a doplnění uličních vpustí s napojením na stávající dešťovou kanalizaci v nejbližším místě.
Postup prací bude nutné řešit po částech se zajištěním přístupu do Urgentního příjmu pro vozidla RZS, provoz Urgentního příjmu nesmí být po celou dobu stavebních prací přerušen a významně omezen. Vstup do Bistra bude omezen pro veřejnost i zásobování.Podrobně je předmět veřejné zakázky definován v Projektové dokumentaci (dále jen PD) pro výběr zhotovitele zpracované v červenci 2021 společností STORING spol. s.r.o., adresa zhotovitele Žitavská 727/16, 460 07 Liberec, IČ: 25410482, pod zakázkovým číslem 2120, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
22.09.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
22.09.2021 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.