Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.08.2022 19:06

Karta veřejné zakázky #NsPCL 479/21-právní
Nemocniční informační systém

Informace

ID zakázky
14716
Název zakázky
Nemocniční informační systém
Číslo spisu VZ
NsPCL 479/21-právní
Evidenční číslo zakázky
Z2021-035345
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
33 000 000,000 Kč
Hlavní CPV kód
48814000-7 - Zdravotnické informační systémy
Doplňující CPV kód
48814400-1 - Klinické informační systémy
48814100-8 - Informační systémy pro zdravotní sestry
48814200-9 - Systémy pro administrativu týkající se pacientů
48180000-3 - Balík programů pro zdravotnictví
72253200-5 - Systémová podpora
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace a uvedení do produktivního provozu nemocničního informačního systému (dále též jen NIS) v prostředí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace a uvedení do produktivního provozu nemocničního informačního systému (dále též jen NIS) v prostředí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., a to včetně rozšíření stávajícího archivu elektronické obrazové dokumentace o dlouhodobé důvěryhodné uchovávání elektronické zdravotnické dokumentace – nezbytnou podmínku pro zavedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě v souladu s legislativou, dodávka a zavedení jednotné komunikační platformy (distribuce dat) a provedení integračních prací, provedení migrace dat z nahrazovaných systémů, zaškolení, dodání potřebných licencí a zpracování a dodání projektové, technickoprovozní a uživatelské dokumentace a dodávka a rozšíření služeb technické podpory a rozvoje.
Předmět dodávky a implementace NIS je blíže specifikován v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, a Technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
Předmětem plnění jsou dále i služby k zajištění celkového životního cyklu NIS v prostředí zadavatele v podobě služeb technické podpory a rozvoje informačního systému.
Předmět plnění v podobě služeb technické podpory a rozvoje je blíže specifikován v návrhu smlouvy o technické podpoře a rozvoji, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce dodavatele s dodávkou přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu.
Jednotlivá nabízená řešení musejí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem v zadávacích podmínkách, zejména v příloze č. 1 této zadávací dokumentace - Technické dokumentaci.
Předmětem plnění je dále i uzavření smlouvy ve vztahu ke zpracování osobních údajů v souladu s platnou legislativou, jejíž návrh je uveden v příloze č. 6 této ZD.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dále uzavření smlouvy o vzdáleném přístupu k prostředkům v prostředí zadavatele za účelem vzdáleného přístupu k systémům a systémovým prostředkům v prostředí zadavatele za účelem poskytování dodávek a služeb v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky za specifických podmínek stanovených zadavatelem. Návrh smlouvy o vzdáleném přístupu tvoří přílohu č. 5 této ZD.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
08.11.2021 11:00:00
Plánované otevírání nabídek
08.11.2021 11:05:00

Zadavatel

Název organizace
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.