Stav: Probíhající

Serverový čas: 19.01.2020 20:07

Karta veřejné zakázky #7558-MUP, 72/2016
Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie

Informace

ID zakázky
1567
Název zakázky
Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie
Číslo spisu VZ
7558-MUP, 72/2016
Evidenční číslo zakázky
7558-MUP, 72/2016
Číslo oznámení z TED
2016/S 075-130578
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Užšia súťaž
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
19 409 277,59 EUR
Hlavní CPV kód
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
Doplňující CPV kód
45252127-4 - Výstavba úpraven odpadních vod
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
71320000-7 - Technické projektování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je odkanalizovanie obcí Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno s následným čistením na novovybudovanej čistiarni odpadových vôd v obciach Liešťany a Nitrianske Rudno.
Kanalizácia obce Nevidzany je navrhnutá z potrubia PVC DN 300 a DN 200 pevnostnej triedy SN 10 a SN 12. Kanalizačná sieť je tvorená piatimi zberačmi a štyrmi združenými prípojkami. Kanalizačná sieť je tvorená piatimi zberačmi a štyrmi združenými prípojkami. Kanalizácia obce Liešťany je navrhnutá z potrubia PVC DN 300 a DN 200 pevnostnej triedy SN 10 a SN 12. V úsekoch, kde je potrebné pred čerpacími stanicami zväčšiť akumuláciu, sú použité potrubia profilu DN 400, resp. DN 600. Kanalizácia obce Rudnianska Lehota je navrhnutá z potrubia PVC DN 300 a DN 200 pevnostnej triedy SN 10 a SN 12. Väčšina zberačov je navrhnutá v ceste III/574006 a miestnych komunikáciách. Časť zberača A a zberač AE sú vedené v plochách PPF. Kanalizácia obce Kostolná Ves je navrhnutá z potrubia PVC DN 300 a DN 200 pevnostnej triedy SN 10 a SN 12. Zberač A je vedený od ČOV v Nitrianskom Rudne po koniec obce v smere na Seč. Zberač je cca 1/3 vedený v kraji poľnej cesty, resp. tesne vedľa nej až po cestu III/050062 Nitrianske Rudno Bojnice. V tomto úseku dôjde ku križovaniu potoka Nitrica a ďalej miestneho potoka. Kanalizácia obce Nitrianske Rudno je navrhnutá z potrubia PVC DN 300 a DN 200 pevnostnej triedy SN 10 a SN 12. Od čistiarne sú vedené dva hlavné zberače A a B. Každý zberač je vedený na opačnú stranu obce. V prvom úseku sú oba vedené plochami PPF až po začiatok zástavby. Na zberačoch a na združených prípojkách sú navrhnuté lomové, spojovacie a kontrolné šachty. Pre každú nehnuteľnosť sa uvažuje s vybudovaním kanalizačnej prípojky, pomocou odbočkového kusu DN 300/150, resp. dodatočného napojenia na potrubie DN 300/150, prípojka sa vybuduje po hranicu pozemku, na prípojke sú navrhnuté plastové šachty DN 400. Prípojky sú navrhnuté z potrubia PVC hladkého plnostenného, DN 150, SN podľa druhu SN kanalizačného zberača. Pri ČOV Liešťany sa jedná o mechanicko - biologickú čistiareň odpadových vôd s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou, s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu v čistiacom procese. ČOV bude pozostávať z mechanického predčistenia, z biologického čistenia a zo zahusťovania a uskladňovania kalu. Čistiareň odpadových vôd je navrhovaná s dvoma linkami biologického čistenia, ktoré môžu byť prevádzkované každá samostatne, nezávisle od druhej linky. Technologicky je ČOV Nitrianske Rudno navrhnutá s dvojstupňovým čistením. Jedná sa o mechanicko - biologickú čistiareň odpadových vôd s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou, s úplnou, aeróbnou stabilizáciou kalu v čistiacom procese. ČOV bude pozostávať z mechanického predčistenia, z biologického čistenia, zo zahusťovania a uskladňovania kalu. Čistiareň odpadových vôd je navrhovaná s dvoma linkami biologického čistenia, ktoré môžu byť prevádzkované samostatne. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
05.09.2018 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica
974 00, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Ľubomír Gonšenica
gonsenica@sqm.sk
+421 917726943
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8299

Dokumenty