Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:27

Karta zakázky #MAR 4/2022-001
Dodanie a výsadba listnatých a ihličnatých drevín NKP Slavín

Tento tendr je součásti DNS #MAR 4/2022 DNS: Výsadba drevín

Informace

ID zakázky
24235
Název zakázky
Dodanie a výsadba listnatých a ihličnatých drevín NKP Slavín
Číslo spisu VZ
MAR 4/2022-001
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 671,20 EUR
Hlavní CPV kód
77211600-8 - Vysazování stromů
Doplňující CPV kód
77300000-3 - Zahradnické služby
77315000-1 - Vysazování
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
03451300-9 - Keře
03452000-3 - Stromy
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie a výsadba listnatých a ihličnatých drevín:

Typ:
- Zelkova serrata – stromy listnaté, alejové – 1 ks
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17-20 cm
Rozsah – 1 ks vysadený v parčíku minimálne 10 m od existujúcich stromov, na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

- Juniperus chinensis ´Stricta´ - ker ihličnatý, neopadavý – 20 ks
Obvod/výška – 31 – 100 cm
Rozsah: líniová výsadba pozdĺžne chodníka a vojnových hrobov s pravidelnými spony medzi jednotlivými sadenicami;
- úkon zahrňujúci vkladanie dreviny v bale do pôdneho lôžka na trvalé stanovište vykonané odborne spôsobilou osobou v rozsahu starostlivosti o dreviny a to v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín zahŕňa zásyp pôdneho substrátu k trvale umiestnenej drevine v jej stanovišti
- ochrana pôdneho substrátu zahŕňa ochranné prvky v podobe vrchného zásypového krytu vysadenej dreviny. Ochrana sa priťaží prírodným mulčovacím materiálom – štiepka dlhá maximálne 7 cm.
- nevyhnutné terénne úpravy sa vykonávajú maximálne šetrným spôsobom hĺbenia a úpravy pôdneho krytu pňovými frézami, ľahkými výkopovými prácami tak aby nedochádzalo k degradácii okolitého prostredia.
- fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov
- monitoring vitality jednotlivých drevín
- odburinenie stanovišťa mechanicky a chemicky (použité herbicídy na základe Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.2 tejto výzvy, ktorá obsahuje:
- Schematické zakreslenie vysádzaných drevín v katastrálnej mape
- Fotodokumentácia lokality – so schematickým zakreslením vysádzaných drevín
- Projekt výsadby drevín

Termín dodania: do 30.6.2022
Objednávka s VOP

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
06.06.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
06.06.2022 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty