Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 01:43

Karta zakázky #MAR 4/2022-003
Dodanie a výsadba krov – Vojenský cintorín Kopčany v Bratislave

Tento tendr je součásti DNS #MAR 4/2022 DNS: Výsadba drevín

Informace

ID zakázky
28882
Název zakázky
Dodanie a výsadba krov – Vojenský cintorín Kopčany v Bratislave
Číslo spisu VZ
MAR 4/2022-003
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
15 730,00 EUR
Hlavní CPV kód
77315000-1 - Vysazování
Doplňující CPV kód
77300000-3 - Zahradnické služby
03451300-9 - Keře
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie a výsadba listnatých kríkov.
Typ:
Ker listnatý, neopadavý: Vavrínovec lekársky var. Gajo (Prunus laurocerasus var. Gajo)
Výška pri dodaní: 30 – 40 cm
Rozsah: 450 ks – líniová výsadba pozdĺžne chodníka cintorínov s pravidelnými sponami medzi jednotlivými sadenicami
- úkon zahrňujúci vkladanie dreviny v bale do pôdneho lôžka na trvalé stanovište vykonané odborne spôsobilou osobou v rozsahu starostlivosti o dreviny a to v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín zahŕňa zásyp pôdneho substrátu k trvale umiestnenej drevine v jej stanovišti
- ochrana pôdneho substrátu zahŕňa ochranné prvky v podobe vrchného zásypového krytu vysadenej dreviny. Ochrana sa priťaží prírodným mulčovacím materiálom – štiepka dlhá maximálne 7 cm.
- nevyhnutné terénne úpravy sa vykonávajú maximálne šetrným spôsobom hĺbenia a úpravy pôdneho krytu pňovými frézami, ľahkými výkopovými prácami, tak aby nedochádzalo k degradácii okolitého prostredia.
- monitoring vitality jednotlivých drevín
- odburinenie stanovišťa mechanicky a chemicky (použité herbicídy na základe Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym)

Dodanie a realizácia v termínoch: do 15.08.2022

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách tejto výzvy:
Príloha č. 2 - Technická špecifikácia, ktorá obsahuje:
─ Schematické zakreslenie vysádzaných drevín v katastrálnej mape
─ Fotodokumentácia lokality – so schematickým zakreslením vysádzaných drevín
─ Projekt výsadby drevín

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
29.07.2022 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty