Stav: Probíhající

Serverový čas: 30.05.2023 03:42

Karta veřejné zakázky #1/2022_VOS
Predaj nehnuteľnosti – BRATISLAVA

Informace

ID zakázky
28969
Název zakázky
Predaj nehnuteľnosti – BRATISLAVA
Číslo spisu VZ
1/2022_VOS
Režim veřejné zakázky
Verejná obchodná súťaž
Druh zadávacího řízení
Verejná obchodná súťaž
Druh veřejné zakázky
-
Výsledek veřejné zakázky
Kupní smlouva
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Popis předmětu VZ

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ s názvom „Predaj nehnuteľnosti – BRATISLAVA“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným vlastníkom v podiele 1/1:
- budova - súpisné číslo 5017, na parcele č. 8772,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 8772, výmera 353 m2.

Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ferienčíkovej ul. č. 20, okres Bratislava, obec Bratislava – mestská časť Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto, zapísané na LV č. 3686 u katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Kritérium hodnocení nabídek
Podle zadávací dokumentace
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie návrhov
26.08.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
26.08.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika

Dokumenty