Stav: Probíhající

Serverový čas: 23.03.2023 06:58

Karta veřejné zakázky #04/2023-2026 TČ Podunajsko
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Podunajsko na obdobie 2023 - 2026

Informace

ID zakázky
31071
Název zakázky
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Podunajsko na obdobie 2023 - 2026
Číslo spisu VZ
04/2023-2026 TČ Podunajsko
Číslo oznámení z TED
2022/S 176-498552
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
32 475 184,78 EUR
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Opis predmetu zákazky je pre všetky časti (pre časť 1 až pre časť 27) rovnaký.

Predmetom zákazky je realizácia služieb ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch. Konkrétne kombinácie technológií pre jednotlivé porasty sú uvedené v prílohe súťanžých podkladov „Rozsah zákazky a cenová ponuka“.

Verejný obstarávateľ predpokladá vydávanie konkrétnych objednávok v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

2) Uchádzač predloží ponuku na kompletné dodanie služieb vo vybranej časti alebo vybraných častí predmetu zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku na vybranú časť alebo na vybrané časti predmetu zákazky samostatne, alebo na všetky časti predmetu zákazky v jednej ponuke.

3) Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
Výška zábezpeky je stanovená vo výške 2000,00 € za každú časť zákazky samostatne, na ktorú chce uchádzač predložiť ponuku.

Podmienky zloženia zábezpeky - zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa - finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa číslo: SK760200 001 8200 0150 3152 s uvedením variabilného symbolu: „IČO uchádzača“ a s uvedením textu- správy v poznámke pre prijímateľa: „Zabezpeka VO tazba - cast x“ (x- je číslo zvolenej časti, na ktorú predkladá uchádzač ponuku), alebo v prípade zloženia zábezpeky za dve časti jednou platbou: „Zabezpeka VO tazba - cast x + y“ (x, y- sú čísla zvolených častí, na ktoré predkladá uchádzač ponuku),. Podmienky zloženia zábezpeky - poskytnutie bankovej záruky za uchádzača a podmienky zloženia zábezpeky - poistenie záruky za uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch.

4) Verejný obstarávateľ rozhodol, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO systémom superrevers.

5) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky.

6) Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľa po celú dobu trvania. Víťazný uchádzač je povinný nahlásiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa, ak ku nej dôjde v priebehu platnosti zmluvy. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

7) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť jednotlivé zmluvy s úspešnými uchádzačmi v jednotlivých častiach najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty alebo ak neboli doručené námietky.

8) Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f), nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

9) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Sociálně zodpovědná zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2022 09:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
12.10.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Podunajsko
Adresa
Koháryho 2
Levice
93401, Slovenská republika
Administrátor VZ
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Dokumenty

časť „1“ - VC Levice - LS Želiezovce

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 011 239,15 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „2“ - VC Želiezovce - LS Želiezovce

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 196 098,70 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „3“ - VC Štúrovo - LS Želiezovce

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 550 480,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „4“ - VC Vojnice - LS Želiezovce

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 658 554,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „5“ - VC Gabčíkovo - LS Gabčíkovo

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 030 311,33 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „6“ - VC Čalovo - LS Gabčíkovo

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 134 200,81 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „7“ - VC Palárikovo - LS Gabčíkovo

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 090 360,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „8“ - VC Antol - LS Antol

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
671 066,50 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „9“ - VC Sitno - LS Antol

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
748 412,08 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „10“ - VC Ladzany - LS Antol

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 054 311,44 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „11“ - VC Krnišov - LS Antol

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
816 293,66 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „12“ - VC Žibritov - LS Antol

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
854 332,49 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „13“ - VC Modrý Kameň - LS Modrý Kameň

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 345 983,35 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „14“ - VC Nová Ves - LS Modrý Kameň

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 202 567,60 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „15“ - VC Bukovina - LS Modrý Kameň

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 040 763,39 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „16“ - VC Čifáre - LS Čifáre

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 811 490,70 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „17“ - VC Podhájska - LS Čifáre

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 510 564,70 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „18“ - VC Čelovce - LS Plášťovce

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 184 533,17 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „19“ - VC Cerovo - LS Plášťovce

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 170 952,46 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „20“ - VC Medovarce - LS Plášťovce

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
503 849,49 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „21“ - VC Plášťovce - LS Plášťovce

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 533 380,87 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „22“ - VC Nitra - LS Nitra

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 289 922,44 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „23“ - VC Galanta - LS Nitra

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 014 157,95 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „24“ - VC Počúvadlo - LS Pukanec

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
953 496,50 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „25“ - VC Štampoch - LS Pukanec

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
889 051,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „26“ - VC Tlstý Vrch - LS Pukanec

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 038 195,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

časť „27“ - VC Žuhračka - LS Pukanec

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 170 616,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy