Stav: Probíhající

Serverový čas: 12.04.2024 22:57

Karta DNS #CPP OZ
Lesnícke služby - Celoplošná príprava pôdy na roky 2022-2026 (DNS)

Informace

ID zakázky
33355
Název zakázky
Lesnícke služby - Celoplošná príprava pôdy na roky 2022-2026 (DNS)
Číslo spisu VZ
CPP OZ
Evidenční číslo zakázky
č. 232/2022 pod číslom 45282 – MUS
Číslo oznámení z TED
2022/S 207-591331
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
4 101 316,00 EUR
Hlavní CPV kód
77200000-2 - Služby v oblasti lesnictví
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") je vykonanie lesníckych služieb na jednotlivých organizačných zložkách OZ verejného obstarávateľa ako je celoplošná príprava pôdy.
Dodávateľ služieb je povinný pri vykonávaní lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti dodržiavať Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, ktoré sú súčasťou zmluvy.


Bližší popis technológii je uvedený v súťažných podkladoch.

Poznámka

1)Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky. Verejný
obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí zaradenie do DNS a následnom zasielaní výziev komunikovať so
záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom systému JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com
2)Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie
zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je
známy. Operatívnym zadávaním zákaziek chce verejný obstarávateľ podporiť účasť aj malých podnikov či
mikropodnikov.
3)Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO
prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené
platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk
4)Hospodárske subjekty, ktoré majú záujem dodávať služby pre subjekty zahrnuté do tohto DNS, sú povinné zaslať
žiadosť o zaradenie do DNS prostredníctvom systému JOSEPHINE.
5)Verejný obstarávateľ vyzve záujemcov, ktorí sú zaradení v DNS na predloženie cenovej ponuky, osobitne pre každú
vyhlásenú individuálnu zákazku, zadávanú v rámci DNS. Na základe výsledku zadávania konkrétnej zákazky, vyhlásenej
v rámci DNS bude s úspešným uchádzačom uzavretá zmluva o dielo, ktorej návrh je prílohou vzorovej Výzvy na
predkladanie ponúk.
6)Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť podľa ZVO a neuzavrie s verejným obstarávateľom zmluvu, resp. ak sa po
uzatvorení zmluvy vyskytnú dôvody, pre ktoré je verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a to najmenej 3-
krát v rámci tohto DNS, verejný obstarávateľ bude takéto konanie považovať za závažné porušenie profesijných
povinností podľa § 32, ods. 1 písm. h), a teda nesplnenie tejto podmienky účasti osobného postavenia a bude z DNS
vylúčený.
7)Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť týmito
spôsobmi:
a)v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase
8.00 16.00 hod.
b)nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a
to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c)vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a
to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou
počítať pri vkladaní ponuky.
8)Všetky výdavky spojené so zaradením do DNS, s prípadnou a predložením ponuky do vybraných zákaziek znáša
záujemca bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
9)Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS (dynamického
nákupného systému podľa § 58 - § 61 ZVO). Výzvu bude zasielať všetkých kvalifikovaným záujemcom.
10)Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií. Predmetné verejné
obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Sociálně zodpovědná zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
22.11.2022 09:00:00
Plánované otevírání žádostí
22.11.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí po zriadení DNS
16.01.2027 13:59:00

Centrální zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Karpaty
Adresa
Pri rybníku 1301
Šaštín-Stráže
90841, Slovenská republika
Administrátor VZ
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Dokumenty

Zakázky