Stav: Probíhající

Serverový čas: 03.10.2023 00:29

Karta DNS #MAR 3/2023
DNS Architektonické a inžinierske služby

Informace

ID zakázky
36839
Název zakázky
DNS Architektonické a inžinierske služby
Číslo spisu VZ
MAR 3/2023
Evidenční číslo zakázky
3501 - MUS Vestník č. 21/2023 - 30.01.2023
Číslo oznámení z TED
2023/S 020-052651
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
250 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Doplňující CPV kód
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby
71322100-2 - Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
71520000-9 - Stavební dohled
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71351200-5 - Geologické a geofyzikální poradenství
71351730-9 - Geologický průzkum
71355200-3 - Kartografický průzkum
71319000-7 - Služby soudních znalců
71330000-0 - Různé technické služby
71351000-3 - Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa architektonických a inžinierskych služieb bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený do kategórií:
1. kategória Architektonické, stavebné a inžinierske služby, projektovanie, autorský dozor
2. kategória Inžinierske služby, projektovanie
3.kategória Stavebný dozor
4. kategória Geologické a hydrogeologické služby
5. kategória Geografické a topografické služby
6. kategória Služby znalcov
7. kategória Inžinierska činnosť

Poznámka

Verejný obstarávateľ zvolil DNS ako otvorený a transparentný systém, z dôvodu potreby realizácie opakovaných architektonických a inžinierskych služieb. Nakoľko sa rozpočet verejného obstarávateľa, podľa aktuálnych potrieb, v priebehu kalendárneho roku mení, nedokáže verejný obstarávateľ iným postupom zabezpečiť dodržanie ustanovení ZVO o účelovom delení zákazky. Verejný obstarávateľ bude transparentne zverejňovať jednotlivé výzvy v rámci DNS podľa aktuálnych potrieb a možností rozpočtu. Otázku bežnej dostupnosti sa verejný obstarávateľ snaží riešiť zverejnením kompletnej podkladovej dokumentácie, otvorenou komunikáciou a umožnením obhliadky miesta plnenia v rámci jednotlivých výziev.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
27.02.2023 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
27.02.2023 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
26.02.2027 15:00:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

1. kategória Architektonické, stavebné a inžinierske služby, projektovanie, autorský dozor

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Doplňující CPV kód
71322100-2 - Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce

2. kategória Inžinierske služby, projektovanie,

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
Doplňující CPV kód
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71322100-2 - Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce

3.kategória Stavebný dozor

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
71520000-9 - Stavební dohled

4. kategória Geologické a hydrogeologické služby

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
71351200-5 - Geologické a geofyzikální poradenství
Doplňující CPV kód
71351730-9 - Geologický průzkum
71351000-3 - Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

5. kategória Geografické a topografické služby

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
71355200-3 - Kartografický průzkum
Doplňující CPV kód
71330000-0 - Různé technické služby

6. kategória Služby znalcov

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
71319000-7 - Služby soudních znalců

7.kategória Inžinierske činnosti

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
71311100-2 - Podpora stavebního inženýrství

Zakázky