Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.03.2023 05:19

Karta zakázky #MAR 6/2022-008
Výroba, dodanie tabúľ, nálepiek a polepov na automobily a ich inštalácia

Informace

ID zakázky
36952
Název zakázky
Výroba, dodanie tabúľ, nálepiek a polepov na automobily a ich inštalácia
Kategorie DNS
Časť 1. Informačné a označovacie tabule
Číslo spisu VZ
MAR 6/2022-008
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
3 420,00 EUR
Hlavní CPV kód
30195000-2 - Tabule
Doplňující CPV kód
35261000-1 - Informační panely
79800000-2 - Tiskařské a související služby
45350000-5 - Mechanická zařízení
22000000-0 - Tiskařské výrobky a související produkty
30199410-7 - Samolepicí papír
44174000-0 - Fólie
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
90512000-9 - Odvoz odpadu
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je výroba, dodanie a inštalácia informačných tabúl vrátane výkopových a betonárskych prác, tlač a výlep nálepiek, špecializované tlačiarenské služby, grafické služby, v zmysle dizajn manuálu v rozsahu v zmysle prílohy č. 2. Súčasťou zákazky je demontáž, odvoz a likvidácia pôvodných tabúl, doprava a montáž nových tabúl.
Predmetom zákazky je aj výroba, dodanie a inštalácia polepov na motorové vozidlá v zmysle dizajn manuálu v rozsahu v zmysle prílohy č. 2. Súčasťou zákazky je aj 25 človekohodín grafických služieb. Fólia odolná poveternostným podmienkam, skladajúca sa z viacerých vrstiev. Posledná vrstva je priehľadná, ktorá zabraňuje fólií vyblednúť.

Dodanie v termínoch: v zmysle spracovaného harmonogramu s úspešným uchádzačom
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 2 tejto výzvy.

Objednávka s VOP

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
01.02.2023 10:15:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty