Stav: Probíhající

Serverový čas: 30.05.2023 04:07

Karta veřejné zakázky #1/2023_MG
Predaj osobných automobilov 1/2023

Informace

ID zakázky
37340
Název zakázky
Predaj osobných automobilov 1/2023
Číslo spisu VZ
1/2023_MG
Režim veřejné zakázky
Verejná obchodná súťaž
Druh zadávacího řízení
Verejná obchodná súťaž
Druh veřejné zakázky
-
Výsledek veřejné zakázky
Kupní smlouva
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Popis předmětu VZ

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ s názvom „Predaj osobných automobilov 1/2023“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj 52 ks osobných motorových vozidiel, ktorých je výlučným vlastníkom, a ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podmienok.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) bude uzatvorenie Kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je prevod vlastníckeho práva k jednotlivým typom vozidiel - 52 ks osobných motorových vozidiel podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Návrh Kúpnej zmluvy tvorí Prílohu č. 3 týchto súťažných podmienok a je identický pre každé predávané vozidlo. Navrhovateľ v OVS môže prejaviť záujem o ktorékoľvek vozidlo z predávaných vozidiel uvedených v prílohe č. 1 týchto súťažných podmienok.

Všeobecná hodnota predmetu OVS stanovená znaleckým posudkom je 135 475,- EUR.


Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Kritérium hodnocení nabídek
Podle zadávací dokumentace
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie návrhov
10.02.2023 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
10.02.2023 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika

Dokumenty