Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.05.2023 02:48

Karta zakázky #MAR 4/2022-006
Revitalizácia zelene s úpravou spevnených plôch - NKP Slavín (2)

Tento tendr je součásti DNS #MAR 4/2022 DNS: Výsadba drevín

Informace

ID zakázky
38472
Název zakázky
Revitalizácia zelene s úpravou spevnených plôch - NKP Slavín (2)
Číslo spisu VZ
MAR 4/2022-006
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
8 203,91 EUR
Hlavní CPV kód
77315000-1 - Vysazování
Doplňující CPV kód
77300000-3 - Zahradnické služby
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
03451300-9 - Keře
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je revitalizácia zelene s úpravou spevnených plôch NKP Slavín
Práce zahŕňajú:
Úprava degradovanej vychodenej plochy s vybudovaním chodníka
Realizácia:
₋ odstránenie súčasného pôdneho krytu do hĺbky 10 cm
₋ aplikácia netkanej geotextílie
₋ ohraničenie plochy plastovými zapustenými obrubníkmi
₋ navážka makadamu
₋ zhutnenie plochy zavibrovaním
Doplnenie aktuálnej kríkovej výsadby:
Vysadené dreviny:
₋ Druh: tavoľník prostredný (Spirea media) – doplnenie existujúcej výsadby rovnakého druhového zloženia
₋ Výsadbová veľkosť: 100-120 cm
₋ Počet: 50 ks vrzastlých opadavých kríkov v pravidelných 70 cm sponoch ako doplnenie existujúcej výsadby
₋ Nevyhnutné terénne úpravy sa vykonávajú maximálne šetrným spôsobom hĺbenia a úpravy pôdneho krytu ľahkými výkopovými prácami tak, aby nedochádzalo k degradácii okolitého prostredia
Obnova zelených terás pred vyhliadkovou terasou a pred krížom
₋ Revitalizácia trávnych plôch vertikutácia trávnika a dosiatie trávneho semena

(Bližšia špecifikácia prác je uvedená v prílohe č. 2)

Dodanie a realizácia v termínoch: do 24.03.2023
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách tejto výzvy:
Príloha č. 2 Technická špecifikácia
─ Projekt revitalizácie zelene s plánovanou úpravou spevnených plôch – NKP Slavín

Verejný obstarávateľ navrhuje skrátené konanie, ak to niektorému uchádzačovi nevyhovuje, stačí požiadať prostredníctvom komunikácie o predĺženie termínu na predkladanie ponúk.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
02.03.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
02.03.2023 10:15:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty