Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 01:28

Karta zakázky #MAR 4/2022-007
Dodanie a výsadba listnatých drevín a popínavky – jar 2023

Tento tendr je součásti DNS #MAR 4/2022 DNS: Výsadba drevín

Informace

ID zakázky
39238
Název zakázky
Dodanie a výsadba listnatých drevín a popínavky – jar 2023
Číslo spisu VZ
MAR 4/2022-007
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
9 963,92 EUR
Hlavní CPV kód
77211600-8 - Vysazování stromů
Doplňující CPV kód
77300000-3 - Zahradnické služby
03452000-3 - Stromy
77315000-1 - Vysazování
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie a výsadba listnatých a drevín a popínavky:

Typ:
Stromy listnaté, alejové – Fagus sylvatica ´Fastigiata´
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 21 - 22 cm
Rozsah – 21 ks vysadených popri deliacom múre s pravidelnými sponmi minimálne 2 m od deliaceho múru a hrobových miest, na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté, alejové – Fagus sylvatica
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17-20 cm
Rozsah – 2 ks vysadených popri deliacom múre 2 m od deliaceho múru a hrobových miest, na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Popínavka opadavá – Parthenocissus tricuspidata ´Veitchi´
Obvod/výška – do 50 cm
Rozsah – 14 ks vysadených líniovo popri deliacom múre v pravidelnom spone 4m od sadeníc tak, aby bol v dospelom raste pokrytý súvislo deliaci múr popínavkami

- úkon zahrňujúci vkladanie dreviny v bale do pôdneho lôžka na trvalé stanovište vykonané odborne spôsobilou osobou v rozsahu starostlivosti o dreviny a to v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín zahŕňa zásyp pôdneho substrátu k trvale umiestnenej drevine v jej stanovišti
- ochrana pôdneho substrátu zahŕňa ochranné prvky v podobe vrchného zásypového krytu vysadenej dreviny. Ochrana sa priťaží prírodným mulčovacím materiálom – štiepka dlhá maximálne 7 cm.
- nevyhnutné terénne úpravy sa vykonávajú maximálne šetrným spôsobom hĺbenia a úpravy pôdneho krytu pňovými frézami, ľahkými výkopovými prácami tak aby nedochádzalo k degradácii okolitého prostredia.
- fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov
- monitoring vitality jednotlivých drevín
- odburinenie stanovišťa mechanicky a chemicky (použité herbicídy na základe Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym

Dodanie a realizácia v termínoch: 12.042023 – 31.05.2023

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
31.03.2023 10:15:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty