Stav: Probíhající

Serverový čas: 27.03.2023 02:15

Karta veřejné zakázky #SA.270.6.2023
Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek

Informace

ID zakázky
39354
Název zakázky
Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek
Číslo spisu VZ
SA.270.6.2023
Evidenční číslo zakázky
2023/BZP 00141460
Režim veřejné zakázky
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Druh zadávacího řízení
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 373 949,00 PLN
Hlavní CPV kód
45233120-6 - Výstavba silnic
Doplňující CPV kód
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
45111213-4 - Práce na vyklízení staveniště
45232452-5 - Drenážní práce
45233220-7 - Povrchová úprava silnic
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Popis předmětu VZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych Nadleśnictwa Koszęcin: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koszecin/zamowienia-publiczne2

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Poznámka

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą „Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek” w Nadleśnictwie Koszęcin, zgodnie z projektem wykonawczym, STWiOR oraz przedmiarem robót, w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych celów.
Zamierzenie budowlane polega na:
- usunięciu pni i pozostałości po wycince drzew kolidujących z inwestycją, usunięciu warstwy zalegającego humusu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz na trasie drogi;
- remoncie istniejących przepustów poprzez wymianę części przelotowych wraz z remontem wlotów/wylotów;
- odmuleniu/oczyszczeniu istniejących rowów przydrożnych i odpływowych
- wykonaniu wykopów i nasypów na długości drogi (wykonanie nasypów pod drogą zgodnie z niweletą);
- wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni;
- wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża gr. 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem;
- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – zjazdy, mijanki, nawierzchnia drogi leśnej;
- wykonaniu górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego – zjazdy, mijanki, nawierzchnia drogi leśnej z zamiałowaniem;
- oczyszczeniu skarp, poboczy z istniejących zarośli oraz istniejącego drzewostanu;
- rozplantowaniu humusu oraz pozostałości po robotach ziemnych poza krawędziami rowów;
- wykonaniu poboczy;
- porządkowaniu terenu przyległego po prowadzonych robotach.

Termíny a lhůty

Termin składania ofert
03.04.2023 08:00:00
Plánované otevírání nabídek
03.04.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin
Adresa
Sobieskiego 1
Koszęcin
42-286, Polská republika
Administrátor VZ
Cezary Mazur
cezary.mazur@katowice.lasy.gov.pl
+48 696492682
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koszecin/zamowienia-publiczne2

Dokumenty