Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.07.2020 23:56

Karta veřejné zakázky #MUHO 7040/2019 OP
KINO SVĚT - DODÁVKA A MONTÁŽ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PRO PROMÍTÁNÍ

Informace

ID zakázky
3982
Název zakázky
KINO SVĚT - DODÁVKA A MONTÁŽ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PRO PROMÍTÁNÍ
Číslo spisu VZ
MUHO 7040/2019 OP
Evidenční číslo zakázky
Z2019-019524
Číslo oznámení z TED
2019/S 111-271434
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
9 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
32000000-3 - Rozhlas, televize, komunikace, telekomunikace a související zařízení
Doplňující CPV kód
32300000-6 - Televizní a rozhlasové přijímače, zařízení pro nahrávání zvuku nebo videa nebo duplikační přístroje
32320000-2 - Televizní a audiovizuální přístroje
32321000-9 - Videoprojektory
32321200-1 - Audiovizuální přístroje
32342000-2 - Reproduktory
31000000-6 - Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
31221000-1 - Elektrické relé
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
51310000-8 - Instalace a montáž rozhlasových, televizních a audiovizuálních přístrojů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky bude kompletní dodávka a montáž technického vybavení pro promítání a jiná veřejná vystoupení (dále jen „technické vybavení“) v prostorech Domu kultury Hodonín, Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín (dále jen „DK), následná demontáž z DK a montáž v prostorech velkého sálu a malého sálu Kina Svět, Velkomoravská 1535/9, 695 01 Hodonín.

Popis předmětu VZ

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovou dokumentací technologie promítání zpracovanou společností H.arch projekt s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín, IČ 28262999, datum zpracování 09/2018, zak. č. 655.
- Výkazem výměr (Soupisem dodávek a služeb), resp. návrhem kupní smlouvy, jež jsou jako přílohy nedílnou součástí zadávací dokumentace.
- Dotačním programem Státního fondu kinematografie, dotační okruh: 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie – Výzvou č. 2018-4-1-11 + Rozhodnutím o podpoře kinematografie č. j. SFKMG/8752/2018-KK ze dne 7. 9. 2018

Při realizaci předmětu veřejné zakázky bude na v místě plnění veřejné zakázky realizována zakázka, jejímž předmětem bude zhotovení stavby a související práce, která bude předcházet a navazovat na práce dodavatele prováděné dle této veřejné zakázky.

Dodavatel poskytne veškerou nezbytnou součinnost potřebnou nejen realizaci předmětu veřejné zakázky, ale rovněž potřebnou pro realizaci zakázky na zhotovení stavby, realizovanou zhotovitelem stavby, který vzejde ze zadávacího řízení na zhotovení stavby.

Zhotovení stavby tedy není součástí předmětu plnění dle této veřejné zakázky. Zadavatel bude zhotovení stavby řešit samostatným zadávacím řízením.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
25.07.2019 12:00:00
Zadávací lhůta do
23.11.2019

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty