Stav: Probíhající

Serverový čas: 22.02.2024 05:49

Karta veřejné zakázky #9/2023
Prenájom časti pozemku, parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/422, o výmere 2 500 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 882, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bra

Informace

ID zakázky
41534
Název zakázky
Prenájom časti pozemku, parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/422, o výmere 2 500 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 882, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bra
Číslo spisu VZ
9/2023
Režim veřejné zakázky
Verejná obchodná súťaž
Druh zadávacího řízení
Verejná obchodná súťaž
Druh veřejné zakázky
-
Výsledek veřejné zakázky
Jiný typ smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Postupy a úkony vyhlasovateľa Obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj ako „OVS“) a uchádzača neupravené v týchto Súťažných podmienkach (ďalej aj ako „SP“) a vo vyhlásení OVS sa budú riadiť výlučne podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky OVS uvedené vo vyhlásení OVS a v týchto Súťažných podmienkach.
Je potrebné, aby si uchádzač dôkladne preštudoval Súťažné podmienky a dodržal všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto Súťažných podmienkach.
Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými vo vyhlásení OVS a v týchto Súťažných podmienkach a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok účasti alebo návrhu nájomnej zmluvy.

Kritérium hodnocení nabídek
Podle zadávací dokumentace
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
26.02.2024 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Barbora Janušová
barbora.janusova@vpas.sk
+421 918826072

Dokumenty