Stav: Probíhající

Serverový čas: 25.06.2024 00:18

Karta veřejné zakázky #1_OVS_2023
Predaj nehnuteľnosti – KOŠICE II

Informace

ID zakázky
43324
Název zakázky
Predaj nehnuteľnosti – KOŠICE II
Číslo spisu VZ
1_OVS_2023
Režim veřejné zakázky
Verejná obchodná súťaž
Druh zadávacího řízení
Verejná obchodná súťaž
Druh veřejné zakázky
-
Výsledek veřejné zakázky
Kupní smlouva
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Popis předmětu VZ

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ „Predaj nehnuteľností – KOŠICE“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným vlastníkom v podiele 1/1:
- pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom, - zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo č. 202, výmera 599 m2, druh chránenej nehnuteľnosti: pamiatková rezervácia a ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny;
- pozemok, na ktorom je dvor, - zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 203, výmera 149 m2, druh chránenej nehnuteľnosti: pamiatková rezervácia a ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny;
- budova - súpisné číslo 1391, druh stavby: administratívna budova, druh chránenej nehnuteľnosti: Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka).

Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú na ulici Štúrova 21, okres Košice I., obec Košice – Staré mesto, katastrálne územie Stredné Mesto, zapísané na LV č. 10619 u katastrálneho odboru Okresného úradu Košice.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Kritérium hodnocení nabídek
Podle zadávací dokumentace
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie návrhov
31.08.2023 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
31.08.2023 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika

Dokumenty