Stav: Probíhající

Serverový čas: 11.12.2023 23:51

Karta veřejné zakázky #43539
Lesná cesta Hrašovík, rekonštrukcia - ETAPA 1

Informace

ID zakázky
43539
Název zakázky
Lesná cesta Hrašovík, rekonštrukcia - ETAPA 1
Číslo spisu VZ
43539
Režim veřejné zakázky
Verejná obchodná súťaž
Druh zadávacího řízení
Verejná obchodná súťaž
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
228 658,66 EUR
Hlavní CPV kód
45233120-6 - Výstavba silnic
Doplňující CPV kód
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
45000000-7 - Stavební práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Všeobecné údaje stavby
Lesná cesta sa nachádza v Košickom kraji, okres Košice III, obec Košice - Dargovských hrdinov, katastrálne územie Furča, parcela KN-C č. 3679/12 vedená na liste vlastníctva č. 1.
Cesta sa nachádza na lesnom pozemku vo vlastníctve mesta Košice v užívaní spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. na základe platnej nájomnej zmluvy a jej dodatkov.
Lesná cesta v súčasnosti podľa STN 736108 zodpovedá kategórii 3L s pláňou čiastočne spevnenou kamenivom. Cesta je značne opotrebovaná a poškodená, na povrchu sú koľaje, stojace mláky a podmočené úseky so zníženou únosnosťou. Pozdĺžne odvodňovacie priekopy sú čiastočne až úplne zanesené, v niektorých úsekoch trasy celkom chýbajú. V tomto úseku cesty sú vybodované 3 rúrové priepusty, z ktorých dve majú nedostatočný priemer a jeden je potrebné presunúť na miesto s konfiguráciou terénu vhodnou pre odtok vody.

Technické údaje stavby
- Celková dĺžka lesnej cesty: 1,100 km
- Opravovaný úsek: súvislá prestavba na celej dĺžke cesty
- Kategória cesty (podľa STN 736108): 1L - 4,0/30 s celoročnou prevádzkou a voľnou šírkou v korune 4,0 m, z toho vozovka 3,00 m s rozšíreniami v smerových oblúkoch a krajnice z
kameniva po obidvoch stranách šírky 0,5 m

Rozsah a spôsob prevedenia stavebných prác
- celkové vykopávky približne 752 m3 zeminy triedy 4
- nakopanie otvorených lichobežníkových priekop min. 30 cm pod úrovňou zemnej pláne po celej dĺžke cesty a vybudovanie pozdĺžneho trativodu DN160 mm
- rozobratie 3 existujúcich betónových priepustov a výstavba spolu 5 nových z HDPE rúr s priamym vtokom z lichobežníkovej priekopy začelených vtokovou šachtou (nádržkou) a čelom
z betónu; vo všetkých prípadoch úprava vtokov a výtokov dlažbou alebo rovnaninou (vtoky) resp. nahádzkou z lomového kameňa (výtoky)
- zriadenie jedného lesného skladu (odvozného miesta) pozdĺž výhybne v km 1,040-1,090 dĺžky 50 m a šírky 10 m o výmere 600 m2 spevneného štrkodrvinou hr. 250 mm po zhutnení;
medzi jazdným pruhom a lesným skladom na výkop. strane vybudovať trativod dĺžky 70 m
- zriadenie 2 nových výhybní šírky 3 m a dĺžky 10 m o celkovej výmere 270 m2
- vybudovanie 4 výjazdov do lesných porastov spevnené štrkodrvinou hr. 250 mm po zhutnení
- vybudovanie vozovky (1. ochranná vrstva zo štrkodrviny 150 mm, 2. podklad z hrubého kameniva 200 mm, 3. podklad zo štrkodrviny 100 mm) s krytom z penetračného makadamu
PM63 obrus hr. 100 mm uzavretým dvojvrstvovým náterom N2V v zmysle projektovej dokumentácie a technických noriem
- obojstranné krajnice z kameniva šírky 0,50 m.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
28.07.2023 14:30:00
Plánované otevírání nabídek
02.08.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Mestské lesy Košice a.s.
Adresa
Južná trieda 11
Košice
040 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Maroš Vanyo
mvanyo@meleskosice.sk
+421 908060834

Dokumenty