Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.03.2024 06:41

Karta zakázky #1/2023
Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie biotopov pre hlucháňa hôrneho pre OZ Tatry, LS Oravský Podzámok - výzva č. 1/2023

Informace

ID zakázky
44386
Název zakázky
Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie biotopov pre hlucháňa hôrneho pre OZ Tatry, LS Oravský Podzámok - výzva č. 1/2023
Číslo spisu VZ
1/2023
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
32 708,00 EUR
Hlavní CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Doplňující CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zadanie čiastkovej zákazky- výzvy v rámci zriadeného DNS na predmet zákazky s názvom: „Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie hniezdnych príležitostí a so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho“, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovník
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude vykonanie ťažbového procesu na zlepšenie hniezdnych príležitostí a so zameraním na vytváranie vhodných biotopov. Ide teda o výchovné ťažbové procesy v mladých lesných porastoch s vekom od 20 do 50 rokov formou prebierky. Cieľom je znižovanie hustoty, prípadne vytvorenie mozaikovitej štruktúry mladých lesných porastov na zakmenenie 0,7 s rozčlenením lesných porastov približovacími linkami. Výsledkom realizovaných opatrení má byť diferenciácia porastovej štruktúry vybratých lesných porastov, za účelom zlepšenia hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus).
Pojem „lesnícke služby v ťažbovom procese“, na účely tohto verejného obstarávania, predstavuje proces zahrňujúci technologickú prípravu pracoviska, ťažbu stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto, manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste na určené sortimenty, označenie údajov a ich zaznamenanie do IS (PSPD, iné) a poťažbová úprava pracoviska.

Popis technológii je uvedený súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik vyhlasuje čiastkovú zákazku v pôsobnosti Organizačnej zložky OZ Tatry.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Činnosti budú spolufinancované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 z podopatrenia 8.5 -Podpora na investície do zlepšenia odolnosti enviromentálnej hodnoty lesných ekosystémov, činnosť: Zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho ( Tetrao urogallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov na definovaných lokalitách v zmysle metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom.
Výzva č. 55/PRV/2022, názov projektu: Zlepšenie stavu lesných porastov pre hlucháňa na OZ Tatry (kód projektu 085ZA550001)

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
15.08.2023 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
15.08.2023 09:10:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Tatry
Adresa
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
03311, Slovenská republika
Administrátor VZ
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Dokumenty