Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.09.2021 09:34

Karta DNS #MAGS OVO 50336/2019
IT HW a podpora

Informace

ID zakázky
4530
Název zakázky
IT HW a podpora
Číslo spisu VZ
MAGS OVO 50336/2019
Evidenční číslo zakázky
22550 - MUT
Číslo oznámení z TED
2019/S 151-371831
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
4 791 666,67 EUR
Hlavní CPV kód
30200000-1 - Počítače
Doplňující CPV kód
32200000-5 - Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové a televizní vysílání
32300000-6 - Televizní a rozhlasové přijímače, zařízení pro nahrávání zvuku nebo videa nebo duplikační přístroje
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín CPV kódov
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
32200000-5 - Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie
32300000-6 - Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Vzhľadom na rôznorodosť tovarov, ktoré bude verejný obstarávateľ obstarávať v rámci zriadeného DNS, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov.

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto SR Bratislava vystupuje v rámci tohto DNS ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO. V rámci tohto DNS môže verejný obstarávateľ obstarávať tovary najmä pre nasledovný okruh subjektov:
-Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
-Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
Uvedené subjekty sú pre účely zákona o verejnom obstarávaní identifikované ako verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS (žiadosť o účasť)
03.09.2019 12:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS (žiadosť o účasť)
12.09.2024 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk
Další kontakty
Procesný garant
Mgr. Marian Szakáll
marian.szakall@bratislava.sk
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563

Dokumenty

Zakázky