Stav: Probíhající

Serverový čas: 04.10.2023 10:55

Karta DNS #NL DNS 3/2023
DNS_Stavebné a elektromontážne práce na mestskej dráhe

Informace

ID zakázky
46137
Název zakázky
DNS_Stavebné a elektromontážne práce na mestskej dráhe
Číslo spisu VZ
NL DNS 3/2023
Evidenční číslo zakázky
30895 - MUP
Číslo oznámení z TED
2023-OJS174-545399
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Předpokládaná hodnota
20 000 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
45234127-2 - Výstavba vozoven
Doplňující CPV kód
45234128-9 - Výstavba nástupišť tramvají
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45231400-9 - Stavební práce pro elektrické vedení
45231600-1 - Stavební práce pro kladení telekomunikačního vedení
45255400-3 - Výrobní práce
45317000-2 - Jiné elektroinstalační práce
45317300-5 - Elektroinstalace přístrojů pro distribuci elektřiny
34632300-9 - Elektroinstalace pro železnice
45234120-3 - Výstavba městských drah
45234111-7 - Výstavba městských kolejových drah
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác na električkových a trolejbusových dráhach za účelom odstránenia následkov havárie alebo akéhokoľvek poškodenia zariadení, spôsobených buď vlastnou prevádzkou alebo cudzou osobou, prípadne organizáciou v dôsledku výkonu stavebnej činnosti alebo cestnej prevádzky a uvedenie týchto zariadení do prevádzkyschopného a teda bezpečného stavu, ale aj na zadávanie zákaziek na uskutočnenie plánovaných opráv či modernizácií zariadení PTZ stavieb na mestských dráhach.
Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
24.10.2023 09:00:00
Plánované otevírání žádostí
24.10.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty