Stav: Probíhající

Serverový čas: 04.10.2023 12:29

Karta veřejné zakázky #PA-OVS-163-23
Batériové úložisko energie SPP

Informace

ID zakázky
46810
Název zakázky
Batériové úložisko energie SPP
Číslo spisu VZ
PA-OVS-163-23
Režim veřejné zakázky
Verejná obchodná súťaž
Druh zadávacího řízení
Verejná obchodná súťaž
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Stavební práce, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže je zhotovenie diela spočívajúce vo vybudovaní batériového úložiska energie s minimálnou kapacitou 4000 kWh a minimálnym výkonom 4000 kW (Battery Energy Storage System, ďalej aj ako "BESS"), vrátane transformačnej stanice o výkone 6000 kVA a vybudovaní vysokonapäťovej prípojky, v areáli Spoločnosti SPP nachádzajúcom sa na Továrenskej ul. č. 2226, Spišská Belá, a poskytnutie s tým súvisiacich projekčných a inžinierskych služieb, uskutočnenie s tým súvisiacich stavebných prác, ako aj poskytnutie servisných služieb k dodanému dielu počas 10 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v súťažných podkladoch. Návrh môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorému Vyhlasovateľ poskytol súťažné podklady. Podmienky podania žiadosti o zaslanie súťažných podkladov sú uvedené v bode č. 6 Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Adresa
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovenská republika
Administrátor VZ
Lenka Palušová
lenka.palusova@spp.sk
+421 903620696

Dokumenty