Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 20:34

Karta veřejné zakázky #30/2023
Prenájom nebytového priestoru č. 1.05 a č. 1.06 o výmere 389,4 m2, nachádzajúci sa v stavbe- sklade so súpisným číslom 4074, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/14, o výmere 1780 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na

Komunikace