Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 03:44

Karta veřejné zakázky #30/2023
Prenájom nebytového priestoru č. 1.05 a č. 1.06 o výmere 389,4 m2, nachádzajúci sa v stavbe- sklade so súpisným číslom 4074, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/14, o výmere 1780 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na

Informace

ID zakázky
49841
Název zakázky
Prenájom nebytového priestoru č. 1.05 a č. 1.06 o výmere 389,4 m2, nachádzajúci sa v stavbe- sklade so súpisným číslom 4074, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/14, o výmere 1780 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na
Číslo spisu VZ
30/2023
Režim veřejné zakázky
Verejná obchodná súťaž
Druh zadávacího řízení
Verejná obchodná súťaž
Druh veřejné zakázky
-
Výsledek veřejné zakázky
Jiný typ smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude
prenájom nebytového priestoru č. 1.05 a č. 1.06 o výmere 389,4 m2, nachádzajúci sa v stavbe- sklade so súpisným číslom 4074, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/14, o výmere 1780 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, katastrálne územie Komárno, obec Komárno, okres Komárno.

Výsledkom OVS bude uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej znenie tvorí prílohu č. 3 týchto Súťažných podmienok, a na dodržaní znenia ktorej, vyhlasovateľ trvá.

4. Doba nájmu
Doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, nie však skôr ako 22.01.2024

5. Miesto umiestnenia a grafické zobrazenie predmetu nájmu
Príloha č. 5 – Grafické zobrazenie

6. Nájomné
• Výška nájomného:
Minimálne nájomné, ktoré vyhlasovateľ požaduje za predmet nájmu je 21 EUR bez DPH/ m²/ rok (slovom: dvadsaťjeden eur bez DPH/ m²/ rok).

V prípade, ak žiadna z predložených ponúk nebude obsahovať ponuku minimálneho nájomného alebo ponuku vyššieho nájomného ako je minimálne nájomné, vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky predložené ponuky a zrušiť OVS.

Výška nájomného v EUR bez DPH/m²/ rok slúži zároveň ako jediné kritérium na vyhodnotenie predložených ponúk uchádzačov.
• Frekvencia platenia nájomného: štvrťročne
• Splatnosť nájomného: vopred
• Kaucia: 3 mesačné nájomné

Vyhlasovateľ zároveň uvádza, že po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uskutočnená elektronická aukcia, v ktorej budú môcť jednotliví uchádzači ešte upravovať svoje cenové ponuky. Účasť v elektronickej aukcii však nie je povinná. Bližšie podrobnosti k elektronickej aukcii sú uvedené v bode 18 týchto Súťažných podmienok.

7. Doplňujúce informácie
Daň z nehnuteľnosti hradí: Prenajímateľ s následnou refakturáciou Nájomcovi.

Úpravy na predmete nájmu: Iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Prenajímateľa a na vlastné náklady Nájomcu.


Bližšie informácie sú uvedené v podmienkach.

Kritérium hodnocení nabídek
Podle zadávací dokumentace
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2023 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Barbora Janušová
barbora.janusova@vpas.sk
+421 918826072

Dokumenty