Stav: Probíhající

Serverový čas: 18.06.2024 13:54

Karta zakázky #DNS NL 17/2022-010
Náhradné diely – trolejbusy II_TB02_2024

Informace

ID zakázky
56401
Název zakázky
Náhradné diely – trolejbusy II_TB02_2024
Číslo spisu VZ
DNS NL 17/2022-010
Evidenční číslo zakázky
102/2022 zo dňa 02.05.2022 pod značkou 23168-MUT
Číslo oznámení z TED
2022/S 084-227951 zo dňa 29.04.2022
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
428 614,13 EUR
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Žiadame nové originálne náhradné diely vyrobené výrobcom vozidiel alebo tiež dodávateľmi výrobcu/ diely rovnocenné originálu, vyrobené akýmkoľvek podnikom ktorý preukáže, že kvalita náhradných dielov zodpovedá kvalite dielov použitých pri montáži vozidla. Rovnocenné náhradné diely budú akceptované len ak sú homologované alebo im bolo vystavené osvedčenie o rovnocennosti s originálnym náhradným dielom. Akceptované nebudú repasované, recyklované a renovované náhradné diely, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak v technickej špecifikácii.

Obstarávateľská organizácia môže akceptovať fabricky repasované originálne náhradné diely vyrobené výrobcom vozidiel alebo tiež dodávateľmi výrobcu alebo ekvivalentné náhradné diely rovnocenné originálu, vyrobené akýmkoľvek podnikom ktorý preukáže, že kvalita náhradných dielov zodpovedá kvalite dielov použitých pri montáži vozidla. Rovnocenné náhradné diely budú akceptované len ak sú homologované alebo im bolo vystavené osvedčenie o rovnocennosti s originálnym náhradným dielom.
Uchádzač takéto náhradné diely jasne označí v technickej špecifikácii, ktorá tvorí samostatnú prílohu tejto Výzvy.

1. originál prehlásenia autorizovaného výrobcu oprávneného k výrobe požadovaného dielu, že požadovaný výrobok je novým výrobkom, ktorý autorizovaný výrobca vyrobil podľa pôvodnej výrobnej a výkresovej dokumentácie
2. návod na použitie, montáž a údržbu v slovenskom jazyku v súlade so zákonom č 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. každý ND musí byť nový a riadne označený z výroby výrobným štítkom v súlade so súčasne platnou legislatívou
4. pri vybraných dieloch požadujeme protokoly o skúškach izolačných/napäťových/typových/kusových/materiálových/.. v súlade so súčasne platnou legislatívou
5. protokol o skúške druh 2.2 podľa normy STN EN 10204, v odôvodnených prípadoch inšpekčný certifikát 3.1.
6. Spolu s materiálom žiadame dodať dokumenty kontroly podľa STN EN10204 Kovové výrobky Druhy dokumentov kontroly, ktorými bude potvrdená kvalita výrobku a zhoda výrobku s objednávkou, s vypísanými konkrétnymi hodnotami.
7. Dokumentácia musí byť v súlade s
- Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody prehlásenie o zhode,
§ 13 (ES vyhlásenie o zhode, alebo EÚ vyhlásenie o zhode),
- Zákon č. 56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
8. ND musia spĺňať požiadavky podľa STN EN 61373 Dráhové aplikácie. Zariadenia koľajových vozidiel. Skúšky údermi a vibráciami (namerané a doporučené hodnoty)
9. Sprievodná dokumentácia musí byť originál vydaná v listinnej forme resp. v pdf formáte v súlade so súčasne platnou legislatívou.

Na výzvu obstarávateľa je úspešný uchádzač povinný poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť v doručení obstarávateľom požadovaných vyššie uvedených vyhlásení o zhode a ďalších dokumentov preukazujúcich pôvod, originalitu, kvalitu a novosť výrobku.

Bližšia špecifikácia konkrétnych náhradných dielov je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
28.05.2024 16:00:00
Plánované otevírání nabídek
28.05.2024 16:30:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

Tesnenie statoru 1822-75573-04

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
8 580,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Regulátor tlmenia ERBS-24 9906624001

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 081,75 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Snímač točne ISP 118S 99066118

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
443,80 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Vysielač signálu typ Trolbus V-J E381156

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
880,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Svetlo zad.skup.hmlové 99008805037

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 396,20 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Krúžok ACI04048 55701004048

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 128,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Spínač tlakový 994410141020

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
286,10 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Držiak zrkadla 999223001

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
969,70 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Sedadlo vodiča vyhrev 21442680616

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
16 950,56 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Mikrokontakt E360410

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
390,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Objímka s 2oj okom 9200191

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 569,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Skrutka M12 závit M6 9200070119

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
217,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Blatník+rám 55797238100

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 371,85 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Kapota vybavená 55797201127

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 725,06 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Trubka AEROTEC PA/10 21283351220331

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
100,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Ventil ASR WABCO21472170600

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 840,10 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Indikátor blokovania točne 9906624003

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
362,35 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Svetlo zadné skup.brzd. 990088050021

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
666,40 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Spojka pružná KIRSCH 65001740

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
5 972,50 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Znak SOR čelo aut.99710745005

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
85,20 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Škoda nápis predný 65002118

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
900,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Kryt predný pravý 55706301008

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
208,05 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Hadica obj.č. 80273117972971

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
75,70 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Držiak 55710411009

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
55,35 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Doska 55710411011

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
37,90 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Držiak 55710411028

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
73,35 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Doraz dverí koncový NB18 E6 99022522

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 465,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

O-krúžok84x3FKM80 VITON9940305393

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
94,80 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Mazací prístroj ACF 1,7l 999451041

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
3 540,75 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

FA HQ 6 Zostava snímača 31TR 65006706 // 92065006706

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
3 710,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Diaľkový ovládač výhybiek o.č. 0192.95.8

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 942,28 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Kazeta s pružinou kompl.strhovaku65000186

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
4 510,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Pružina napínacia strhováku 65000207

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
110,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Podložka hlavy zberača 0070.132

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
6,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Vodič prepoj. zber. hlavice ESKO L 102

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 428,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Kontakt návestný VL41 F E360979

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
450,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Podložka pre madlo 55706743314

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
38,80 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Snímač indukčný 65003181

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
920,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Ventil 2/2,ND12,G1/2 24V 9982542039151

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 532,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Vačka zostava 99022427

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
149,60 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Sonda vody 65001934

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 445,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Tlmič T40x185DH 99621401050

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
4 957,40 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Kontrolka smer.Ľ(zelená)9915009200006015

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
303,40 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Kontrolka oranžová 9915009200005319

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
218,60 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Kontrolka hmlovky 9915009200006422

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
218,60 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Sklo 4 dlhé NB 127431504 997977431504

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
581,25 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Sklo predných dverí Pravé 99022506

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
3 514,75 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Sklo okno(D312-7400-204)993127400204

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 401,35 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Sklo NB12 600107 534x1301 993122000201

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 244,50 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Sklo bez vyrezu 99797738301

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
589,10 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Signal.cúvania SC-2T 99993801224

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
252,05 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Guma spodná Pravá 9902240901

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
3 853,50 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Elektronika ECAS KNEELING 994461702100 / VIN ČÍSLO TK9F8TXX9EMSL5035

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 911,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Spínač koncový ľavý 99022426

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
113,10 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Snímač brzd obloženia KNORR BREMSE SB7

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
928,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Senzor tlakový 994410440040

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
407,45 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Držiak poistiek plochý 4pól 991800000401

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
38,20 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Ventilátor KD2408PTS1 992408

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
86,60 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Sedák 996383203

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
12 481,50 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Náprava 30TR 990899006537/4472037028 // NÁPRAVA ŠKODA 30 TR SOR TNB 12 ; PREVODOVÝ POMER 9,84

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
11 748,35 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Rozdeľovač progresívny 999563079

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
4 086,10 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Náprava ZF-AV132/80 9913280/994472040250 // NÁPRAVA ŠKODA 31 TR SOR TNB 18 ; PREVODOVÝ POMER 6,20

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
10 870,10 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Sada k reg.vent. sedadla vod. 9907934201

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
495,20 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

doska úplná 55797842005

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
464,90 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Lanko 55797842023

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
399,60 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Štit.pov.rychlosť 65km 99710745244

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
60,40 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Pružina EC413239=01

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 550,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Trubka EC411840=01

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 300,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Podložka ET601170

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
6 950,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Podložka ET602990

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 278,50 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Úprava pružiny SE 250 ET603805#

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
12 000,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Súprava servisná pre kompresor KA1822-60

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
21 496,20 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Súprava servisná pre kompresor 991822120

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
25 025,90 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Poistka 32A 65001695

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
360,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Tlačítko 9931200224

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
194,02 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Svetlo hmlov.pred.s drž. 99008090027

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
352,60 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Kapota úplná 55797201108

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 313,30 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Pravé spätné zrkadlo38TR-kč 0004-663-062

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 766,60 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Sklo strených dverí Pravé99022406

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 952,75 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Reproduktor 130x130 99667620250014

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
227,85 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Plošina MA PS Euro6/TNB 99010201

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
4 660,61 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Vložka zrkadla 5300014137

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
703,40 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Vložka zrkadla 5300014138

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
632,40 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Kryt zrkadla 5300014140

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
391,20 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

SkrutkaA8AC1 062096 213196008

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
49,70 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Snímač brzd oblož. strednej nápravy KNOR

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
260,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Hadica obj.č. 992838051103

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 237,96 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Tyč LTS ESKO 65004634

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
3 668,33 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Vanička s nosom 65005847

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 564,83 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Navijak pravý 65007996

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
9 585,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Navijak ľavý 65007997

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
9 585,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Nosník 65010480

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
5 166,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Čap zvislý 65010498

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
5 120,75 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Hlavica zberacia 65011915

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
18 079,50 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Hasiaci prístroj P1F/MPSK k.č.65013463

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
290,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Tyč zberača pravá 65014160

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
6 130,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Tyč zberača ľavá 65014161

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
6 130,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Vodič prepojovací 65002091

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
5 810,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Čap vodorovný 65004882

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
915,25 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Hrot opaľovací 65005779

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
613,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Pružina 65005787

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
104,50 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Krúžok 65005788

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
617,50 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Krúžok poistný 17x1 65005791

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
32,75 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Púzdro zvislého čapu 65005824

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
334,75 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Púzdro vodorovného čapu 65007453

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
79,50 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Filter olejový 25TR 2992242

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
85,13 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Sklo. 997187431204

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
857,50 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Klb gulový 9954808707

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 430,72 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Kompresor rotač.lam Hydrov1822 65004114

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
23 133,76 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Tlačítko 1. dverí 9915009000000136

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 585,44 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Tlačítko 2.až 5.dverí 9915009000001139

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 585,44 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Multiplexer 99362001

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 382,44 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Tesnenie 990734319643

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
887,57 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Skrutka držiaku trakč. motora 65002072

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
60,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Kontakt 65000133

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
19 400,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Stykač K1, K2 65000135

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
20 900,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Krúžok poistný 89992931080

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
48,28 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Servoriadenie 30TR 99117172

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 372,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Servoriadenie 30TRDG 99117403

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 317,72 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Servoriadenia C700 V717404 99117404

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 451,89 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Rameno horné Ľ 99023434

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 584,55 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Rameno horné P 99023537

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 279,42 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Klb gulový 9954792606

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
389,82 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Valec brzdový náp ZF 999520

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
3 669,44 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Rám mechu TNB18 118 100/55707118100

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
24 014,19 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

mech okovaný NB18 318 211/55718318211

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
19 164,02 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Prep.stieračov a smeru 991500909000100

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
4 552,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34913000-0 - Různé náhradní díly
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy