Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.06.2020 19:11

Karta veřejné zakázky #OVS 166/2019 Pe
Regenerace městské zeleně v zastavěné části města – 6. etapa

Informace

ID zakázky
5876
Název zakázky
Regenerace městské zeleně v zastavěné části města – 6. etapa
Číslo spisu VZ
OVS 166/2019 Pe
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
77313000-7 - Služby při údržbě parků
Doplňující CPV kód
77311000-3 - Služby související s údržbou okrasných zahrad a parků
77341000-2 - Prořezávání stromů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Regenerace městské zeleně v zastavěné části města – 6. etapa

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je provedení regenerace veřejné zeleně v zastavěném území města Bystřice pod Hostýnem. Hlavním předmětem plnění bude ošetření 144 vzrostlých stromů, které pomůže zajistit jejich dlouhodobou existenci na lokalitě. Veřejná zakázka je zaměřena na zajištění provozní bezpečnosti stávajících stromů zároveň s cílem uchování stávajících mikrohabitatů a uchování biologické rozmanitosti druhů na ně vázaných. Realizací veřejné zakázky dojde ke zlepšení funkčního stavu stromové zeleně.
Ošetřeno má být 144 vzrostlých stromů na 11 lokalitách: Bělidla sídliště, Lázně, Náměstí - u školy, Novosady a Na Domově, park Dukelská, park Na Samostatnosti, park Schwaigrovo náměstí, park Zahájené - Za tratí, Starý hřbitov, u ZŠ Bratrství, Včelín (podrobná poloha jednotlivých stromů je zaznamenaná ve výkresu C – Situace inventarizace dřevin a návrhu pěstebních opatření, který tvoří součást zpracované PD).
Předmět plnění je upřesněn v závazné projektové dokumentaci vypracované společností SAFETREES, s. r. o. (květen 2019), jejíž součástí jsou technické specifikace a výkazy výměr požadovaných služeb, a v Návrhu smlouvy o dílo (viz. Přílohy č. 4 - 6).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.01.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Bystřice pod Hostýnem
Adresa
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.