Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.06.2020 05:54

Karta veřejné zakázky #06615/2020/ODDVO
Zabezpečenie zdravotnej posudkovej činnosti pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja

Informace

ID zakázky
6226
Název zakázky
Zabezpečenie zdravotnej posudkovej činnosti pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja
Číslo spisu VZ
06615/2020/ODDVO
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
33 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
85121200-5 - Služby odborných lékařů
Doplňující CPV kód
85320000-8 - Služby obyvatelstvu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom verejného obstarávania je vykonávať pre verejného obstarávateľa, konkrétne pre Banskobystrický samosprávny kraj zdravotnú posudkovú činnosť.

Konkrétne ide o vypracovanie zdravotných posudkov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v zmysle § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo zdravotníckym pracovníkom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady ustanovené pre výkon zdravotnej posudkovej činnosti ustanovené v § 84 ods. 21 zákona o sociálnych službách.

Uchádzač predložením ponuky vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v prílohe č. 1 tejto Výzvy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Poznámka

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je vo Výzve na predkladanie ponúk a v prílohách tejto Výzvy.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
04.02.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 484325127

Dokumenty