Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2020 06:07

Karta veřejné zakázky #NsPCL/20-právní
Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. – objekty Patologie, Jídelny a Dialýzy

Informace

ID zakázky
6547
Název zakázky
Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. – objekty Patologie, Jídelny a Dialýzy
Číslo spisu VZ
NsPCL/20-právní
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
29 850 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45215000-7 - Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální péči, krematorií a veřejných záchodků
45262521-9 - Fasády
45321000-3 - Tepelné izolace
44221000-5 - Okna, dveře a související položky
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti (zateplení kontaktním zateplovacím systémem, sanace a oprava) objektů patologie, jídelny a dialýzy Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. V rámci stavebních prací bude provedena sanace a povrchová ochrana obvodového pláště objektů (aplikace systému povrchové ochrany, dodatečné zateplení obvodových konstrukcí včetně soklů systémem ETICS), oprava navazujících a doplňkových konstrukcí a výměna výplní otvorů.

Popis předmětu VZ

Podrobně je předmět zakázky definován v dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“), která tvoří přílohu č. 4 těchto ZP a položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 těchto ZP.

Veřejná zakázka má být spolufinancována z Operačního programu životní prostředí 2014-2020. V rámci tohoto operačního programu byly podány současně tři samostatné žádosti o poskytnutí dotace dle jednotlivých objektů. Názvy projektů jsou:
- „Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. - objekt Patologie“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009508,
- „Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. - objekt Jídelny“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009509,
- „Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. - objekt Dialýzy“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009510.

Nejedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na části. Zadavatel požaduje realizovat plnění jedním vybraným dodavatelem. Důvodem je úspora ekonomických nákladů spočívající zejména v zajištění pouze jednoho zařízení staveniště, jednoho technického dozoru investora, jednoho koordinátora BOZP a dále též v koordinaci stavebních prací pouze s jedním dodavatelem.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
06.03.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.