Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.06.2020 06:08

Karta veřejné zakázky #05825/2020/ODDVO
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním územného rozhodnutia (DUR) cyklotrasy Štiavnická Anča na úseku Hronská Breznica - Banská Štiavnica

Informace

ID zakázky
6607
Název zakázky
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním územného rozhodnutia (DUR) cyklotrasy Štiavnická Anča na úseku Hronská Breznica - Banská Štiavnica
Číslo spisu VZ
05825/2020/ODDVO
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
45 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DUR) vrátane inžinierskej činnosti pre projekt s názvom „Vybudovanie cyklotrasy Štiavnická Anča“ v úseku Hronská Breznica – Kozelník - Banská Štiavnica. Účelom stavby cyklistickej komunikácie je podporiť rozvoj turizmu a cyklistickej dopravy v okrese Banská Štiavnica, ktorá zároveň prispeje k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti dopravy na území Banskobystrického kraja.

Cyklistická trasa sa bude nachádzať na bývalom železničnom zvršku, pôvodnom telese bývalej úzkorozchodnej železničnej trate Štiavnickej Anče. Dĺžka navrhovanej cyklistickej komunikácie predstavuje cca 21,3 km, ktorá bude v prvej etape pozostávať z vykonaním nevyhnutných zemných prác vyrovnaním pôvodného podkladu s odstránením krovín v trase, vyčistením jestvujúcich rigolov, úpravy zemnej pláne so zhutnením a následným vytvorením nestmelenej vrstvy zo štrku so zavibrovaním výplňového kameniva. Nasledujúca druhá etapa pozostáva z nových povrchov vo forme spevneného asfaltového krytu. Komunikácia bude obojsmerná so šírkou pruhu 1,5-2 m. Okrem návrhu cyklistickej komunikácie musí projektová dokumentácia obsahovať tiež návrh napojenia na železničné teleso Štiavnickej Anče v úseku od Hronskej Breznice, rekonštrukciu existujúcich lávok premosťujúcej potok Jasenica, most ponad cestnú komunikáciu č.51, zemné práce súvisiace s odvodnením podmáčaných častí trasy, sanáciu priepustov, rekonštrukciu záchytu, umiestnenie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry ako sú oddychové miesta, stojany na bicykle, servisné cyklistické stojany, drobná architektúra, informatívne panely, značenie a pod. Prehľad vedenia budúcej cyklistickej komunikácie je znázornené v prílohe č.2: Mapový podklad k návrhu trasovania.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
02.03.2020 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
02.03.2020 09:15:00

Zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty