Stav: Probíhající

Serverový čas: 29.09.2020 09:47

Karta DNS #MAGS OVO 53036/2020
Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby

Informace

ID zakázky
7841
Název zakázky
Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby
Číslo spisu VZ
MAGS OVO 53036/2020
Evidenční číslo zakázky
23030-MUT
Číslo oznámení z TED
2020/S 122-298838
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
400 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
33100000-1 - Zdravotnické přístroje
Doplňující CPV kód
33700000-7 - Prostředky pro osobní péči
35100000-5 - Nouzové a bezpečnostní zařízení
38400000-9 - Nástroje pro kontrolu fyzických vlastností
39800000-0 - Čisticí a lešticí výrobky
18100000-0 - Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
18200000-1 - Svrchní oděvy
18300000-2 - Prádlo a oděvní součásti
18400000-3 - Zvláštní oděvy a oděvní doplňky
18800000-7 - Obuv
19200000-8 - Textilie a příbuzné zboží
19500000-1 - Kaučukové a plastové materiály
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na zadávanie zákaziek na kúpu a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú ochranné, zdravotnícke pomôcky, ako aj hygienické potreby, zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v skupinách 331 - Zdravotnícke vybavenie, 337 - Predmety osobnej starostlivosti, 351 - Bezpečnostné vybavenie, 384 - Meracie nástroje, 398 - Čistiace výrobky, 181 - Pracovné odevy, 182 - Zvršky, 183 - Odevy, 184 - Špeciálne odevy, 188 - Obuv, 192 - Textílie, 195 - Gumené a plastové materiály a prislúchajúcich kódov hlavného CPV.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Vzhľadom na rôznorodosť tovarov, ktoré bude verejný obstarávateľ obstarávať v rámci zriadeného DNS, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje taktiež právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. Záujemca preukáže splnenie danej podmienky účasti spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní.

Dynamický nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia do vyčerpania predpokladanej hodnoty alebo do uplynutia 60 mesiacov odo dňa jeho zriadenia podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
29.07.2020 10:00:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie
04.09.2025 07:59:59

Centrální zadavatel

Název organizace
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hritzová
+421 259356544
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563

Dokumenty

Zakázky